شبنم بهرامی

رئیس کمیسیون گردشگری و توسعه پایدار

رئیس کمیسیون گردشگری و توسعه پایدار

کمیسیون گردشگری و  توسعه پایدار با ریاست سرکار خانم شبنم بهرامی شبستری و نائب رئیسی آقای علی سنگسریزدی

تحصیلات: کارشناسی ارشد ارتباطات

سمت: رئیس هیئت مدیره شرکت خط تجارت آریا از سال 84 تا کنون

مدیر عامل دفتر مسافرتی جاده ابریشم از سال 95 تا کنون

از اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و اتاق بازرگانی البرز از سال 94-89

موسس و رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی البرز 94-90

رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران93-92

دو دوره عضو هیئت مدیره انجمن ملی زنان کارآفرین 92-88

عضو اتاق بازرگانی ایران و هند،ایران و کانادا،ایران و انگلیس