حمید بهنگار

رئیس کمسیون ICT

مدیر عامل شرکت دانش بنیان پرتو تاپ رایان

رشته تحصیلی :  دانش پژوه هوش مصنوعی و رباتیک (دکتری تخصصی)

مدیر«مرکز پژوهش های همگرا و انتقال تکنولوژی های نوین کشاورزی و منابع طبیعی»

رئیس کمیته اسکادا، تله متری و اینترنت اشیاء انجمن صنفی شرکت های اتوماسیون صنعتی ایران

رییس کارگروه تحول دیجیتال کشاورزی سازمان نظام صنفی رایانه ای

عضو شورای مراکز رشد فناوری های نوین در صنایع کوچک و متوسط دانشگاه آزاد اسلامی

عضو کمیسیون نرم افزارهای پیشرفته ، سازمان نظام صنفی رایانه

عضو سندیکای شناسایی و مکان یابی رادیویی

عضو فروم اینترنت اشیاء