شبنم بهرامی

هیأت مدیره 06 اردیبهشت 1402 658 بازدید

سوابق تحصیلی:
کارشناسى ارشد ارتباطات

سوابق اجرایی:
رئیس هیئت مدیره شرکت خط تجارت آریا از سال 84 تا کنون
مدیر عامل دفتر مسافرتى جاده ابریشم از سال 95 تا کنون
عضو هیئت مدیره و خزانه دار اتاق بازرگانى مشترك ایران و امارات از سال 98 تاکنون
عضو موسس و هیئت نمایندگان اتاق بازرگانى استان البرز از سال 89 تا 94
عضو منتخب هیئت نمایندگان اتاق بازرگانى ایران از سال 89 تا 94
عضو اتاق بازرگانى مشترك ایران و کانادا
عضو اتاق بازرگانى مشترك ایران و انگلیس
موسس و رئیس کمیسیون گردشگرى اتاق البرز از سال 90 تا 94
رئیس کمیسیون گردشگرى اتاق بازرگانى ایران از سال 92 تا 93
دو دوره عضو هیئت مدیره انجمن ملى زنان کارآفرین سال 89 تا 93