تعویض هیات مدیره بانک ها در صورت نقض مقررات حمایت از حقوق مصرف کنندگان!

29 خرداد 1400 392 بازدید

بانک مرکزی امارات متحده عربی تأیید کرد که تخلف بانک ها از هر یک از مفاد و مقررات قانون حمایت از حقوق مصرف کننده که در سال جاری صادر شده و استانداردهای همراه آن ، مستلزم اعمال اقدامات کنترل ، مجازات ها و جریمه های مالی است. این بانک توضیح داد که این مجازات ها ممکن است حتی به جایگزینی اعضای مدیریت ارشد بانک ها یا محدود کردن اختیارات آنها منتهی شود.

طبق گزارش روزنامه "امارات امروز" تعیین مقررات و استانداردهای مربوط به حمایت از مصرف کنندگان معامله با موسسات مالی مجاز یکی از اهداف و صلاحیت هایی است که طبق قانون به بانک مرکزی سپرده شده است.