مدارک لازم جهت عضویت :
1- دوقطعه عکس 4*3
2- اصل و کپی کارت بازرگانی و یا کارت عضویت معتبر در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن
3- پرداخت مبلغ پانزده میلیون ریال (دو میلیون ریال بابت ورودیه و سیزده میلیون ریال بابت حق عضویت سالیانه)
4- تکمیل فرم عضویت
5- ارسال رزومه کاری

تعهد عضویت در اتاق

1- متعهد می گردم کلیه مقررات و مفاد اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی و هیئت مدیره اتاق بازرگانی ایران و امارات را رعایت کرده و ضمن رعایت شئونات به تذکرات داده شده توسط اتاق توجه خاص نمایم، در غیر این صورت هیئت مدیره اتاق مختار است عضویت اینجانب در اتاق بازرگانی ایران و امارات را ابطال نماید.
2- در صورتیکه به هر دلیلی کارت بازرگانی و یا عضویت صادره از اتاق ایران اینجانب از اعتبار ساقط گردد. اتاق بازرگانی ایران و امارات میتواند نسبت به ابطال عضویت اینجانب اقدام نماید.