محمد بن راشد قانون "مرکز مالی بین المللی دبی" را صادر کرد

اتاق بازرگانی ایران و امارات 18 اردیبهشت 1400 2162 بازدید

شیخ محمد بن راشد آل مکتوم ، معاون رئیس جمهور و نخست وزیر ، به عنوان حاکم دبی ، قانون شماره (5) سال 2021 را در مورد مرکز مالی بین المللی دبی صادر کرد.

قانون جدید جایگزین قانون شماره (9) سال 2004 در مورد مرکز مالی بین المللی دبی و اصلاحات آن شد.

قانون جدید در مورد مسئولیت ها و وظایف رئیس مرکز ، فرماندار و ارگان های مرکز وضوح بیشتری را ارائه می دهد.

همچنین استقلال مرکز را در امور عملیاتی ، مالی و اداری تضمین می کند ، که به نوبه خود الزامات انطباق و پایبندی به بالاترین اصول حاکمیت و پاسخگویی را تضمین می کند.

قانون جدید موارد زیر را پیش بینی کرده است:

- گسترش اهداف استراتژیک مرکز مالی بین المللی دبی ، که بر تقویت موقعیت دبی به عنوان یک مرکز جهانی خدمات مالی و تثبیت ارزش های کارآیی ، شفافیت و یکپارچگی متمرکز است.

ارتقا رشد اقتصادی پایدار دبی ، توسعه و تنوع بخشیدن به اقتصاد آن و افزایش سهم تولید ناخالص داخلی آن در بخش خدمات مالی.

تشویق به سرمایه گذاری در دبی و جذب نهادهای منطقه ای و بین المللی برای ایجاد و راه اندازی عملیات و فعالیت های خود در مرکز مالی بین المللی دبی به عنوان مکان اصلی آنها برای مشاغل خود.

اداره حل اختلاف ، که طبق قانون قبلی شخصیت حقوقی داشت ، طبق قانون جدید در قالب "دادگاه های مرکز مالی بین المللی دبی" و "موسسه داوری" به عنوان دو نهاد جداگانه فعالیت خواهد کرد ، و این به هر مقام اختیار می دهد حداکثر فرصت برای رشد و تخصیص مناسب منابع در رابطه با اختیاراتی که به آنها سپرده شده است.

قانون جدید همچنین توضیحی درباره آنچه موسسات DIFC می توانند خارج از محدوده جغرافیایی مرکز انجام دهند ، ارائه می دهد.

این موسسات می توانند خدمات و کالاهایی را به مشتریان خارج از DIFC ارائه دهند ، مشروط بر اینکه این کار در درجه اول از دفتر مرکزی آنها واقع در مرکز مالی انجام شود.

آنها همچنین می توانند فعالیت های خود را در خارج از DIFC بازاریابی و تبلیغ کنند.

قانون جدید به رئیس DIFC اجازه می دهد برخی از آژانس های دولتی فدرال و محلی ، شرکت ها و سایر نهادها را از اعمال هر یک از قوانین یا مقررات مربوط به آنها هنگام حضور در مرکز مالی معاف کند و در این مورد فقط فدرال و قوانین محلی امارات متحده عربی در مورد آنها اعمال می شود.

این یک افزودنی مهم است زیرا به تعداد بیشتری از مقامات دولت فدرال و محلی در DIFC اجازه می دهد تا از برخی قوانین و مقررات مرکز مالی که نمی توانند در مورد آنها اعمال شوند ، معاف شوند.