Thoughts, stories and ideas.

اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارت

اتاق بازرگانی ایران وامارات عربی متحده پس از اخذ موافقت اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران در ماه خرداد 87 و با هدف گسترش روابط تجاری، اقتصادی بین ایران و امارات تشکیل شده است وتقویت فضای تجاری و سرمایه گذاری بین فعالین اقتصادی دو طرف را مد نظر قرار داده و با عنایت به اینکه در سالهای اخیر کشور امارات عربی متحده شریک اول تجارت خارجی ایران در صادرات و واردات گردیده به نحوی که حدود 20% مبادلات تجاری غیر نفتی ایران را به خود اختصاص داده، تشکیل اتاق بازرگانی ایران وامارات ضروری والزامی به نظر می آمد.