کالای با کیفیت و بازار جدید معیار صادرکننده های نمونه شود

01 آذر 1399 990 بازدید

پیش نویس آيين نامه جدید تشويق صادركنندگان نمونه  که از سوی برخی تشکل های صادراتی پیشنهاد شده است، بر انتخاب صادرکنندگان نمونه با ویژگی هاو معیارهای جدیدی  تاکید دارد.

به گزارش اتاق بازرگانی ایران و امارات  به موجب پیش نویس  آیین نامه ای که در اختیار این سایت قرار گرفته پیشنهاد شده است  هر سال حداکثر 50 نفر  صادر کننده نمونه انتخاب شوند که معیارهایی چون  کیفیت بالای اجناس صادراتی، حسن شهرت صادرکننده ، صادرات محصولات جدید ، یافتن بازارهای جدید و... از جمله معیارهای انتخاب صادرکننده نمونه است .

همچنین در این پیش نویس  بر مشوق های غیر نقدی تاکید شده که بیشتر معطوف به حمایت  صادرکنندگان درمسیر دستیابی به  بازارهای هدف و تسهیل صادرات است.

گفتنی است اتاق بازرگانی ایران در نامه ای که باقید فوریت صادر شده  از تشکل ها و فعالان اقتصادی خواسته است تا حداکثر نظرات و پیشنهادات خود را درباره اصلاح آیین نامه انتخاب و تشویق  صادرکنندگان نمونه تا تاریخ سوم آذر امسال ارسال کنند.


متن کامل پیش نویس به شرح زیر است و بدیهی است که این پیش نویس تنها پیشنهاد بخشی ازصادرکنندگان بوده و قطعی نیست  :

ماده 1 -به منظور شناسايي صادركنندگان فعال و تشويق آنان به ادامه فعاليت و معرفي آنها به جامعه از يك

سو و ارايه الگوهاي مناسب به جامعه توليد كنندگان از سوي ديگر به مركز توسعه صادرات ايران اجازه داده مي

شود كه طبق ضوابط مندرج در اين آيين نامه همه ساله صادركنندگان نمونه راشناسايي نموده به آنان لوح تقدير

و كارت ويژه اعطا نمايد.

ماده 2 -صادركننده نمونه شخصيت حقيقي يا حقوقي است كه داراي شرايط زير باشد:

الف: ارزش صادرات كالاهاي او در يك دوره مالي (از آغاز فروردين ماه تا اسفند ماه سال قبل از انتخاب) در

مقايسه با ساير اشخاص يا شركت هايي كه کالاهای  مشابه را صادر مي كنند در بالاترين سطح باشد.

ب: صادركننده از حسن شهرت برخوردار بوده و گزارشي مبني بر خلف وعده يا عدم ايفاي تعهد از جانب وي از

خريداران ،طرف هاي تجاري، گمرك جمهوري اسالمي ايران، شبكه بانكي، نمايندگي هاي جمهوري اسالمي

ايران در خارج از كشور يا ساير منابع موثق دريافت نشده باشد.

ج: کالاهای  صادراتي شخص حقيقي يا حقوقي كه به عنوان صادركننده نمونه انتخاب مي شود (با در نظر گرفتن

بسته بندي اين كالاها) در مقايسه با رقبا از كيفيت بالاتري برخوردار باشد.

تبصره 1 -كار گروه (كميته) موضوع ماده (4 )اين آيين نامه مي تواند شخص حقيقي يا حقوقي را كه كالاي

جديدي را صادر كند يا بازار جديدي را به دست آورد به عنوان صادركننده نمونه انتخاب نمايد.

تبصره 4 -كالاي جديد کالايي است كه سابقه صدور ندارد و بازار جديد به بازاري اطالق ميشود كه صدور کالا به

آن در سال هاي گذشته سابقه نداشته است.

تبصره 8 -افرادي كه كيفيت کالاها يا خدمات توليدي آنها- با در نظر گرفتن استانداردهاي بين المللي - به

تشخيص كار گروه (كميته) موضوع ماده 2 اين آيين نامه در باالترين سطح باشد مي توانند به عنوان صادركننده

نمونه انتخاب شوند.

ماده 3 -تعداد صادركنندگان نمونهاي كه در هر سال لوح تقدير و كارت ويژه به آنها اعطا ميشود از پنجاه نفر تجاوز نخواهد كرد.

ماده 4 -به منظور انتخاب صادركنندگان نمونه كارگروهي (كميته های) با عضويت نمايندگان وزارتخانه هاي صنايع و

معادن، كار و امور اجتماعي، جهاد كشاورزي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، موسسه استاندارد و

تحقيقات صنعتي ايران، بانك مركزي جمهوري اسالمي، مركز توسعه صادرات ايران، گمرك جمهوري اسلامي

ايران، اتاق تعاون، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اتحاديه ذيربط حسب مورد به رياست نماينده مركز

توسعه صادرات ايران تشكيل ميگردد. اين كار گروه (كميته) مكلف است نسبت به انتخاب به موقع صادركنندگان

نمونه براساس ضوابط مندرج در اين آيين نامه و معرفي آنان در روز صادرات (29 مهرماه) اقدام نمايد. محل

تشكيل جلسات كار گروه (كميته) ياد شده مركز توسعه صادرات ايران خواهد بود.

تبصره - تعيين حد نصاب يا سقف كمي صادرات و ساير ضوابط الزم براي انتخاب صادركنندگان نمونه برعهده كار

گروه (كميته) مندرج در اين ماده است.

ماده 5 -گمرك جمهوري اسالمي ايران و ساير سازمانهايي كه آمار صادرات کالاها و خدمات كشور را در اختيار

دارند مكلفند اين آمارها را جهت طرح در كار گروه (كميته) موضوع ماده (4 )اين آيين نامه به مركز توسعه صادرات

ايران ارسال نمايند.

ماده 6 -به صادركنندگان نمونه علاوه بر لوح تقدير، كارت ويژه اي از طرف مركز توسعه صادرات ايران اعطا خواهد

شد كه دارنده آن از مزاياي زير استفاده خواهد نمود:

الف : پنجاه درصد ( 50 )% تخفيف در هزينه اجاره غرفه يا زمين در نمايشگاههاي بينا لمللي داخلي و معافيت از

پرداخت پنجاه درصد ) ( 50 )% هزينه هاي شركت در نمايشگاه هاي تخصصي ـصادراتي كه توسط شركت سهامي

نمايشگاههاي بين المللي در تهران برگزار ميشود.

ب : سي درصد (30 )% تخفيف در خريد بليت از هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران هنگام سفر به خارج از كشور

جهت بازاريابي (حداكثر دو بار درسال) براي مدير عامل يا مدير بازرگاني (صادرات) شركتها يا موسسات يا

اشخاص حقيقي مشمول دريافت جايزه.

ج : سي درصد (30 )%تخفيف در هزينه اجاره غرفه در نمايشگاههاي اختصاصي كه از طرف شركت سهامي

نمايشگاه هاي بين المللي ايران و با هزينه مركز مزبور در خارج از كشور برگزار مي شود.

د : برخورداري از سه درصد (3)%جايزه صدور برمبناي ارزش FOB کالاي صادر شده حداكثر به مبلغ يكصد ميليون

ريال فقط براي يكبار، در طول مدت اعتبار كارت ويژه.

ه : معافيت از اخذ گواهينامه استاندارد براي صدور کالاهای  توليدي مشمول مقررات استاندارد در طول مدت

اعتبار كارت ويژه

تبصره 1 -ادارات، سازمانها و موسسات دولتي و وزارتخانه ها مكلفند تشريفات اداري مربوط به صدور کالاهای

صادركنندگان نمونه را خارج از نوبت انجام دهند و به درخواستهاي آنان در ارتباط با فعاليت هاي مرتبط با صادرات

در كوتاهترين زمان ممكن رسيدگي نمايند.

تبصره 4 -مدت اعتبار كارت ويژه سه سال از تاريخ صدور خواهد بود.

ماده 7 -سازمان مديريت و برنامه ريزي مكلف است هزينه-هاي ناشي از اجراي آيين نامه را براساس برآورد

وزارت بازرگاني (مركز توسعه صادرات ايران) همه ساله در لايحه بودجه كل كشور منظور و تامين نمايد.

ماده 8 -وزارت بازرگاني موظف است همه ساله از كارشناسان، پژوهشگران و افرادي كه در جهت پيشبرد

اهداف صادراتي كشور خدمات ارزندهاي انجام داده اند از طريق اعطاي لوح تقدير و مزاياي ديگر به نحو مقتضي

قدرداني نمايد.

ماده 9 -تصويب نامه شماره ه20077ت /40968 مورخ 27/7/1377لغو ميشود.