وزیر اسبق امور خارجه:بخش خصوصی باید تقویت شود

منوچهر متکی 04 خرداد 1401 124 بازدید


زمانی در عرصه روابط خارجی سیاست و امنیت حرف اول را می زد اما با ورود اقتصاد و اهمیت آن به سطح ملی کشورها و مناسبات آنها آرام آرام اقتصاد و دیپلماسی اقتصادی شانی برابر با سیاست پیدا کرد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی ایران و امارات ، منوچهر متکی،وزیر اسبق امور خارجه در گفت و گو با رادیو گفت و گو گفت:ساختار کشورها و نگاه حکمرانی در کشورها،کشورها را در حوزه اقتصاد به مولد و مصرف کننده تقسیم بندی می کند.
وزیر اسبق امور خارجه گفت:ساختار اقتصادی ایران همواره ساختار واردات محور بوده است و ما هنوز موفق نشدیم که این نگاه را تغییر دهیم.
وی افزود:صادرات در کشورها پایه اساسی تامین نیازمندی های آن کشور است.ما در سال های اخیر گام های اساسی در حوزه اقتصاد برداشتیم اما چون اقتصاد ما اقتصاد گران است 80 درصد اقتصاد ما در دست دولت است و فقط 20 درصد در دست بخش خصوصی است و این مدل باید بر عکس شود و بخش خصوصی تقویت شود.
منوچهر متکی اضافه کرد: تاجر واقعی باید اقتصاد را در دست داشته باشد.