معاون فنی و امور گمرکی جزییات نحوه ترخیص کالاهای اساسی و مواد اولیه را ابلاغ کرد

19 آبان 1399 1525 بازدید

مهرداد جمال ارونقی معاون گمرک در نامه ای  خطاب به ناظرین، مدیران کل و مدیران  حوزه های نظارت و گمرکات اجرائی  از اجازه ترخیص کالاهای اساسی و مواد اولیه و قطعات و ملزومات مرتبط با تولید را  به زیر مجموعه این سازمان  ابلاغ کرد.

به گزارش اتاق مشترک ایران و امارات بر اساس این نامه  به گمرک ایران اجازه داده می شود کلیۀ کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز واحدهای تولیدی را که تا تاریخ ١٠ آبان ١٣٩٩ ،دارای قبض انبار می باشند، براساس اولویت های اعلامی وزارت صنعت، معدن و تجارت (با استفاده از ارز صادراتی، یا ارز متقاضی و یا ارز تأمین شده توسط بانک مرکزی)، بدون الزام به کد رهگیری، ترخیص نماید. با این حال گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به کلیۀ مواد اولیه، اجزاء و قطعات و ملزومات مرتبط با تولید با تشخیص و تأیید وزارتخانه مربوطه، اقدام به ترخیص درصدی کالاها تا سقف ٩٠ %بدون کد رهگیری بانک نماید.

با این حال اخذ کلیۀ مجوزهای قانونی لازم برای ترخیص درصدی کالاهای اشاره شده مانند مجوز های سازمان ملی استاندارد، بهداشت، جهاد کشاورزی و ... ، قبل از خروج کالا تا سقف اعلام شده در بستر سامانه الزامی است.

در این نامه آمده است : برای ترخیص درصدی کالاهای اشاره شده ، نیاز به صدور نامه از سوی بانک های عامل نمی باشد.

متن کامل این نامه به شرح زیر می باشد:

درحال حاضر عوامل مختلفی مانند الزامات قبل از اظهار کالاها به گمرک، اقدامات صاحبان کالا در راستای اظهارکالا به گمرک و ترخیص آن، فرآیند تشریفات گمرکی و ترخیص کالا، سیستم حمل و نقل کشور و... در میزانِ ماندگاری کالاها در بنادر، گمرکات، مناطق ویژۀ اقتصادی و مناطق آزاد تجاری، تأثیرگذارمی باشند. در راستای بررسی دلایل رسوب کالا در بنادر و گمرکات کشور، تاکنون جلسات متعددی از سوی سازمان های ذیمدخل در امر تجارت خارجی برگزار ودراین جلسات بر لزوم تعیین تکلیف و ترخیص کالاهای انباشته شده در بنادر و گمرکات تأکید شده و با اشاره به اهمیت جلوگیری از رسوب و انباشت کالا در بنادر و گمرکات کشور برسازماندهی لازم به منظور تسهیل در روند ترخیص کالا و تأمین نیازهای اساسی و ضروری کشور در مقطع حساس کنونی تأکید لازم به عمل آمده است. متعاقبِ این امر، دولت نیز در این خصوص ، برنامه ریزی های لازم را انجام داده و تصمیمات مناسبی نیز اتخاذ نموده تا جریان واردات کالا تسهیل شود و کالاهای اساسی و ضروری در اختیار مردم کشور قرار گیرد.

پیرو تصمیمات اتخاذ شده در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، ضمن ارسال تصویر نامه های شماره ٩٠٨۲٩ مورخ ١۲/٨/١٣٩٩ معاون محترم اقتصادی رئیس جمهور موضوع ابلاغ تصمیمات جلسۀ ١٧٧ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که به تأیید ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران رسیده است؛ شمارۀ ١٩٥٧۶٥/۶٠ مورخ ١۲/٨/١٣٩٩ معاون محترم بازرگانی داخلی و دبیرکارگروه تنظیم بازار موضوع تصمیمات دستگاه های مرتبط درخصوص ترخیص کالاهای اساسی، ضروری و مواد اولیه موجود در بنادر و گمرکات کشور؛ شمارۀ ١٩٧٠٨٩/۶٠ مورخ ١۶/٨/١٣٩٩ معاون محترم بازرگانی داخلی و دبیر کارگروه تنظیم بازار موضوع ابلاغ تصمیمات جلسۀ ١١٥ کارگروه تنظیم بازار(جلسۀ فوق العاده)؛ شمارۀ ١٩٧٨٣٤/۶٠ مورخ ١٧/٨/١٣٩٩ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع ارسال فهرست اقلام ممنوعه و مشمول بررسی ساخت داخل و ضمایم مربوطه، مفاد تصمیمات و مصوبات مرتبط با وظایف گمرک ، جهت اجرای دقیق با رعایت سایرمقررات مربوطه ابلاغ می گردد:

وفق مفاد بند (الف) تصمیمات جلسۀ ١٧٨ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ ١١/٨/١٣٩٩ درخصوص «ترخیص فوری کالاهای اساسی و ضروری موجود در انبارهای گمرک» و «به منظور تسریع در ترخیص کالاهای موجود در گمرکات کشور و با توجه به اقتضائات کنونی اقتصادی، به گمرک ایران اجازه داده می شود کلیۀ کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز واحدهای تولیدی را که تا تاریخ ١٠ آبان ١٣٩٩ ،دارای قبض انبار می باشند، براساس اولویت های اعلامی وزارت صنعت، معدن و تجارت (با استفاده از ارز صادراتی، یا ارز متقاضی و یا ارز تأمین شده توسط بانک مرکزی)، بدون الزام به کد رهگیری، ترخیص نماید.

* تبصرۀ ١ - کالاهای اساسی گروه ١ شامل : « روغن خام، دانه های روغنی، کنجالۀ سویا، جو و ذرت» بوده و با اخذ تعهد از صاحب کالا مبنی بر عرضۀ کالا با نرخ مصوب یا عرضه در سامانه ها (بازارگاه و شبکه های توزیع تعیین شده) قابل ترخیص بصورت درصدی تا سقف ٩٠ %بدون الزام به ارائه کد رهگیری بوده؛ بدیهی است ترخیص قطعی کل کالا منوط به اخذ و ارائه اعلامیۀ تأمین ارز یا کدرهگیری بانکی خواهد بود؛ شایان ذکراست کالاهای اساسی دارای اولویت کالایی ۲١ مشمول تسهیلات بند یک فوق می گردد.

* تبصرۀ ۲ -اولویت کالاهای تولیدی برای استفاده از تسهیلات بند یک فوق بپیوست ضمیمه می باشد و توجه شود صرفاً ردیف تعرفه های اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (فایل پیوست در فرمت اکسل شمارۀ ١ (می توانند از تسهیلات مربوطه استفاده نمایند.

* تبصرۀ ٣ -اطلاع رسانی این نکته به صاحبان کالا حائز اهمیت است که برای کالاهایی که تا ابلاغ این بخشنامه کد رهگیری بانک صادر شده است ادامه تشریفات گمرکی و صدور پروانه وترخیص قطعی کالا با رویۀ بانکی صورت پذیرفته تا مشکلی جهت رفع تعهد ارزی پس از ترخیص کالا حادث نگردد؛ بدیهی است چنانچه صاحبان کالا علیرغم اخذ کد رهگیری بانک ، رویۀ دیگری برای ترخیص کالا انتخاب و کالای خود را تحت رویۀ مزبور ترخیص نمایند گمرکات اجرایی هیچگونه مسئولیتی در این خصوص پذیرا نخواهند بود.

* تبصرۀ ٤ -ترخیص کالاهای موضوع مفاد بند ١ فوق در صورت تغییر رویه از بانکی به واردات در مقابل صادرات یا ارز متقاضی نیاز به ویرایش ثبت سفارش از نظر تغییر نوع رویه ( مثلاً ثبت سفارش « بانکی» به «واردات در مقابل صادرات» یا « ارز متقاضی» ) نخواهد داشت و کالا با رعایت سایر مقررات مربوطه و با همان ثبت سفارش اولیه قابل ترخیص می باشد.

۲ ) وفق مفاد تصمیمات جلسۀ ١٧٧ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ ۶/٨/١٣٩٩ ، درخصوص نحوۀ اقدام برای کالاهای دارای قبض انبار بعد از تاریخ ١٠ آبان ١٣٩٩ ،ثبت سفارش با استفاده از رویه های بانکی (سامانۀ نیما)؛ واردات در مقابل صادرات (خود یا غیر)؛ ارز خود یا اشخاص دیگر؛ از محل منابع ارزی سرمایه گذار خارجی؛ ازمحل قراردادهای بیع متقابل و IPC نفتی و یا روش های اعتباری مرسوم، مطابق شرایط مندرج در نامۀ شمارۀ ٩٠٨۲٩ مورخ ١۲/٨/١٣٩٩ معاون محترم اقتصادی رئیس جمهور صورت خواهد پذیرفت؛

* تبصره - به استثناء مواردی که مطابق قانون مجاز تعیین شده است، برای انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالاهای دارای قبض انبار ١٠ آبان ١٣٩٩ به بعد، می بایست صرفاً به آن دسته از کالاهای وارداتی که ثبت سفارش آنها دارای اعلامیۀ تأمین ارز (کد رهگیری بانک) می باشند، اجازۀ ترخیص کامل داده شود.

٣ ) گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به کلیۀ کالاهای اساسی که در صف تخصیص یا تأمین ارز می باشند و یا برای ترخیص نیاز به تأمین ارز دارند (به دلیل فسادپذیری کالاها) با تشخیص و تأیید وزارتخانه مربوطه اقدام به ترخیص درصدی کالاها تا سقف ٩٠ %نماید.

* تبصرۀ ١ – برای ترخیص درصدی این کالاها ملاک عمل تاریخ قبض انبار نبوده و گمرکات کشور صرفاً درهنگام ترخیص درصدی اقلام مشمول گروه ١ کالایی که نیاز به تأمین ارز ترجیحی دارند (روغن خام، دانه های روغنی، کنجالۀ سویا، جو و ذرت) ، موظفند تعهد صاحب کالا مبنی بر عرضۀ کالا با نرخ مصوب یا عرضه در سامانه ها (بازارگاه و شبکه های توزیع تعیین شده) را اخذ و سپس اجازۀ ترخیص درصدی تا سقف اعلام شده را صادر نمایند.

* تبصرۀ ۲ -اخذ کلیۀ مجوزهای قانونی لازم برای ترخیص درصدی کالاهای اشاره شده مانند مجوزهای سازمان ملی استاندارد، بهداشت، جهاد کشاورزی و ... ، قبل از خروج کالا تا سقف اعلام شده در بستر سامانه الزامی است.

* تبصرۀ ٣ -برای ترخیص درصدی کلیۀ کالاهای اساسی درصف تخصیص یا تأمین ارز بانکی، نیاز به صدور نامه از سوی بانکهای عامل نمی باشد لیکن برای ترخیص قطعی کالاهای اساسی، اخذ و ارائه کدرهگیری بانک (اعلامیۀ تأمین ارز) به شرح مفاد بندهای ١ و ۲ فوق الزامی است.

٤ ) گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به کلیۀ مواد اولیه، اجزاء و قطعات و ملزومات مرتبط با تولید با تشخیص و تأیید وزارتخانه مربوطه، اقدام به ترخیص درصدی کالاها تا سقف ٩٠ %بدون کد رهگیری بانک نماید.

* تبصرۀ ١ -اخذ کلیۀ مجوزهای قانونی لازم برای ترخیص درصدی کالاهای اشاره شده مانند مجوز های سازمان ملی استاندارد، بهداشت، جهاد کشاورزی و ... ، قبل از خروج کالا تا سقف اعلام شده در بستر سامانه الزامی است.

* تبصرۀ ۲ -برای ترخیص درصدی کالاهای اشاره شده ، نیاز به صدور نامه از سوی بانک های عامل نمی باشد.

٥ ) درخصوص ثبت سفارش هایی که ردیف تعرفۀ اظهاری آنها با ردیف تعرفۀ استنباطی گمرک مغایر باشد:

* الف- چنانچه ردیف تعرفۀ استنباطی گمرک در فهرست ردیف تعرفه های ممنوع (اولویت های ارزی گروه های ۲٧ و ٤ (و کالاهای دارای ساخت داخل قرار داشته باشد (فایل پیوست در فرمت اکسل شمارۀ ۲ ،(اصلاح ثبت سفارش براساس ردیف تعرفه صحیح استنباطی گمرک الزامی می باشد؛

* ب – چنانچه شش رقم اول ردیف تعرفۀ اظهاری و ردیف تعرفۀ استنباطی گمرک مشترک بوده و در فهرست بند (الف) فوق نباشد، ترخیص کالا بدون ویرایش ثبت سفارش، بلامانع می باشد؛

* ج – چنانچه ثبت سفارشی مشمول دو بند فوق (بندهای الف و ب) نباشد و اولویت ارزی آن در گروه های ۲١،۲۲،۲٣ و ۲٤ باشد، (با توجه به اینکه تمامی این گروه ها شامل مواد اولیۀ بخش تولید بوده و ویرایش ثبت سفارش با توجه به ضرورت ابطال منشاء ارز زمان بر می باشد) ترخیص کالا بدون نیاز به ویرایش ثبت سفارش طبق ردیف تعرفۀ استنباطی گمرک، « مشروط به ثابت بودن شرح تجاری کالا» بلامانع می باشد.

* د – باید توجه داشت غیر از مصادیقی که در قانون امور گمرکی به عنوان قاچاق ذکر شده است کشف هرنوع مغایرت بعد از اظهار و قبل از ترخیص کالای ورودی از گمرک که موجب زیان مالی دولت گردد و مستلزم اخذ تفاوت وجوه متعلقه باشد، علاوه بر اخذ مابه التفاوت، با توجه به اوضاع و احوال، بایستی جریمه موضوع مادۀ ١٠٨ قانون اخیرالذکر و تبصرۀ ١ ذیل مادۀ مزبور توسط گمرک اجرایی اخذ و اقدام لازم معمول گردد.

* هـ – در مواردی که با بررسی بندهای فوق، نیاز به ویرایش ثبت سفارش می باشد این امر مانع از اعتراض صاحب کالا و ارجاع به دفاتر ستادی گمرک ایران یا مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی نبوده لیکن تا حصول نتیجه، ترخیص کالا ولو بصورت درصدی و یا با اخذ سپرده یا ضمانت نامه بانکی (موضوع مادۀ ٤٥قانون امور گمرکی) امکان پذیر نمی باشد مگر در مراجع یادشده ردیف تعرفۀ مندرج در ثبت سفارش و اظهار صاحب کالا مورد تأیید قرار گرفته و یا مطابق رأی صادره ، کالا در ردیف تعرفۀ دیگری قرار گیرد که در مطابقت با لیست اشاره شده، نیاز به ویرایش ثبت سفارش نباشد.

۶ ) کلیۀ متصدیان ذیربط در گمرکات اجرایی کشور موظفند ضمن پیگیری آمار کالاهای اساسی و ضروری و نهاده های تولید دپو شده در بنادر، مناطق ویژه و آزاد و سایر اماکن و انبارها که به منظور واردات قطعی، وارد این مناطق و اماکن گردیده اند و برگزاری جلسات مستمر با مسئولین و متصدیان مراجع تحویل گیرنده کالا، ضمن بررسی دلایل عدم اظهار کالاهای مزبور به گمرکات و اهتمام لازم در رفع مشکلات مربوطه، تمهیدات لازم را در راستای اظهار فوری اقلام و کالاهای اشاره شده بعمل آورده و درصورت عدم اقدام لازم از سوی صاحبان کالا در این خصوص، وفق مقررات ماده ۲٤ قانون امور گمرکی و سایرمقررات مربوطه، اقدام قانونی لازم را معمول دارند.

٧ ) کلیۀ متصدیان ذیربط در گمرکات اجرایی کشور مکلفند ضمن احصاء دقیق آمار کالاهای اساسی و ضروری و نیز مواد اولیه و نهاده های تولید مشمول این بخشنامه ترتیبی اتخاذ نمایند که نسبت به انجام تشریفات گمرکی و ترخیص این اقلام در حداقل زمان ممکن اقدامات مقتضی معمول و نتیجه را بصورت روزانه به حوزۀ معاونت فنی و امورگمرکی گمرک ایران جهت ارائه گزارش به مراجع ذیربط اعلام نمایند. بدیهی است مسئولیت عدم اعلام گزارش ترخیص روزانه کالاها برعهدۀ گمرک اجرایی مربوطه بودهوعدم ارسال گزارش روزانه در این خصوص، به معنی عدم ترخیص کالاهای اشاره شده از گمرک مربوطهتلقی خواهد گردید. ٨ (نحوۀ اقدام درخصوص کالاهای فاقد جنبۀ تجاری موضوع بند ١ مادۀ ٣٨ آیین نامۀ اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات وفق مفاد نامه های شمارۀ١٥۲١۶٤٧/٩٨ مورخ ۲۶/١١/١٣٩٨ گمرک ایران، شمارۀ ٣١٤٣٣٨/۶٠ مورخ ۲٧/١١/١٣٩٨دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت و بخشنامۀ شمارۀ ١٥٣٩٨۲١/٩٨ مورخ ۲٩/١١/١٣٩٨ خواهد بود که لازم است گمرکات اجرایی ضمن بررسی مفاد مکاتبات اشاره شده، رأسا نسبت به مورد اقدام لازممعمول دارند.

مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه و ضمائم مربوطه برعهدۀ مدیران محترم گمرکات اجرائی ، معاونین محترم امور گمرکی گمرکات مربوطه و کلیۀ متصدیان ذیربط در انجام تشریفات گمرکی و مسئولیت نظارت کامل بر حسن اجرای آن برعهدۀ ناظرین محترم حوزه های نظارت گمرکات استان ها می باشد.