سادینا آبائی

رئیس کمیسیون فناوریهای نوین

رئیس کمیسیون فناوریهای نوین

تحصیلات: مهندسی نرم افزار و فارغ التحصیل دوره MBA

سمت: موسس، سهامدار، عضو هیئت مدیره و مدیرعامل گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات هلدینگ سیمرغ سامانه

موسس و رئیس هیئت مدیره دوره اول اتاق مشترک ایران و اوکراین

عضو رسمی کمیسیون اقتصاد دیجیتالی کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی

عضو هیئت موسس و عضو هیئت رئیسه انجمن کشت فراسرزمینی

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران

عضو هیئت مدیره اتحادیه پیمانکاران، مشاوران و صادرکنندگان خدمات ICT