کسری محقق زاده چهارسوقی

هیأت مدیره 24 مهر 1399 904 بازدید

تحصیلات: کارشناس سخت افزار

سمت: مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت ارتباطات تلفن آسیا از سال 1383 تا 1392

مدیرعامل شرکت ارتباطات تلفن آسیا از سال 1392 تا کنون

رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه ارتباطات مانترا از سال98 - 1394

نماینده رسمی شرکت ماهواره­ای ثریا در ایران از سال 2005

نماینده انحصاری شرکت ماهواره­ای (yahsat(yahclick  از 2016

مدیر شرکت ارتباطات تلفن آسیا شعبه امارات از سال 2018

رئیس کمیته تخصصی اسکادا،تله متری،مخابرات و IOT انجمن صنفی شرکت­های اتوماسیون صنعتی از سال 1397