سعید مقیسه

نائب رئیس اول مشترک بازرگانی ایران و امارات

نائب رئیس اول اتاق بازرگانی ایران و امارات
سوابق علمی:

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی از دانشگاه تهران در سال 1385

دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی – انتقال تکنولوژی و مالکیت فکری

سوابق اجرایی:

مدیرعامل شرکت توسعه پردیس سبز از سال 1382 تاکنون (فعالیت در حوزه تجارت بین الملل)

عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی ایران و امارات

عضو اتاق بازرگانی تهران از سال 88 تاکنون

عضو انجمن جوانان کارآفرین استان تهران

عضو اتاق بازرگانی ایران امارات

عضو اتاق بازرگانی ایران هند

عضو اتاق بازرگانی ایران چین

عضو انجمن مستربچ و کامپاند ایران

عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران

دارای رتبه یک مشاوره از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران