3 مورد که کارگر حق دریافت مجوز جدید کار را ندارد

24 اسفند 1400 869 بازدید

وزارت منابع انسانی و امارات سه مورد را اعلام کرده است که در آنها کارگر حق دریافت مجوز کار جدید را ندارد.

اولین مورد اگر بخواهد قرارداد کار فعلی را در طول دوره آزمایشی بدون تعهد به دوره هشدار یا غرامت توافق شده فسخ کند.

دوم در صورت عدم رعایت الزامات اطلاع رسانی یا غرامت به صاحب کار (یا هر دو)، زمانی که کارگر شروع به فسخ قرارداد می کند

و سوم در صورت قطع کار به دلیل غیرقانونی قبل از پایان مدت قرارداد.
این وزارتخانه در دستورالعمل «حقوق خود را بشناس» که اخیراً منتشر کرده است، تصریح کرده است که دو طرف در 9 مورد می توانند با تراضی طرفین، قرارداد را فسخ کنند:

اولاً: دو طرف کتباً بر فسخ آن توافق می کنند

ثانیاً: انقضای مدت مقرر در قرارداد مگر اینکه تمدید شود.

ثالثاً : بنا به خواست یکی از طرفین مشروط بر رعایت شرایط فسخ قرارداد کار.

چهارم: فوت کارفرما در صورتی که موضوع قرارداد مربوط به شخص او باشد.

پنجم: فوت کارگر یا ناتوانی دائم کارگر با گواهی مرجع پزشکی ثابت شود.

ششم: محکومیت کارگر با صدور حکم قطعی که منجر به محدود شدن آزادی برای مدت حداقل سه ماه.

هفتم: تعطیلی دائمی تسهیلات طبق قوانین جاری در ایالت.

هشتم: ورشکستگی کارفرما یا هر دلیل اقتصادی یا استثنایی که مانع ادامه کار شود.

نهم: عدم رعایت شرایط تمدید مجوز کار توسط کارگر به هر دلیلی که خارج از کنترل کارفرما باشد.


این راهنما بیان داشت: در صورتی که هیچ یک از طرفین رابطه کار به تعهدات خود در قرارداد کار عمل نکند، طرف مقابل می تواند نسبت به فسخ قرارداد اقدام کند و کارگر می تواند به وزارتخانه اطلاع دهد تا از وی در دریافت حقوق مالی حمایت و در صورت تمایل به یافتن کار جایگزین با رعایت  شرایط مقررکمک کند.

این راهنما بیان کرد که کارگر در صورت تکمیل مدت قرارداد مدت معین خود و عدم تمدید آن مجاز به دریافت پروانه کار جدید است.