مرخصی زایمان در بخش خصوصی طبق قانون جدید کار امارات 60 روز است

19 بهمن 1400 679 بازدید

قانون کار جدید امارات متحده عربی مرخصی زایمان در بخش خصوصی را به 60 روز (45 روز اول با حقوق کامل و 15 روز آینده با نیم حقوق) تمدید می کند.
پس از اتمام مرخصی زایمان، مستخدم زن می تواند به دلیل بیماری که در اثر بارداری و زایمان به فرزندش مبتلا شده است، برای مدتی که بیش از (45) روز مستمر یا متناوب نباشد، کار را - بدون حقوق - متوقف کند. این بیماری با گواهی پزشکی صادر شده توسط مرجع پزشکی ذیصلاح ثابت می شود. این مدت مشمول مدت خدمتی که کارمند مستحق انعام پایان خدمت است و یا مدت شرکت در نظام بازنشستگی طبق قوانین جاری در این خصوص نمی باشد.


این قانون به کارمند زن در صورت به دنیا آوردن فرزند بیمار یا معلول بر اساس گزارش پزشکی صادر شده توسط مقام پزشکی، حق 30  روز مرخصی مازاد  اما بدون حقوق و غیر قابل تمدید را می دهد.
کارگر زن پس از بازگشت از مرخصی زایمان و برای مدتی که بیش از شش ماه از تاریخ زایمان نباشد، برای شیر دادن به فرزند خود یک یا دو دوره استراحت دارد مشروط بر اینکه مدت هر دو دوره با هم از یک ساعت تجاوز نکند.