دبی یک دادگاه تخصصی پولشویی برای مبارزه با جرایم مالی ایجاد می کند

01 شهریور 1400 439 بازدید

دادگاه های دبی از ایجاد یک دادگاه تخصصی "پولشویی" در دادگاه کیفری بدوی و دادگاه تجدید نظر خبر دادند.

طریش المنصوری ، مدیر کل دادگاه های دبی با بیان اینکه ایجاد یک دادگاه تخصصی پولشویی در دادگاه های دبی از روند تخصص در کار قضایی حمایت می کند ، تاکید کرد که این دادگاه با توجه به این که نقش مهمی در اطمینان از انطباق مستمر با استانداردهای بین المللی مربوط به مبارزه با جرایم پولشویی دارد و متخلفین تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند لذا تلاش های موثر دولت برای مقابله با جرایم مربوط به مبارزه با پولشویی را افزایش می دهد.

قابل ذکر است که در دسامبر 2020 ، شورای وزیران تصمیمی مبنی بر ایجاد دفتر اجرایی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ، نظارت بر اجرای استراتژی ملی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و ​​برنامه اقدام ملی ، صادر کرد.

این دفتر با هدف تقویت سیستم مبارزه با جرایم مالی در امارات متحده عربی و تقویت وضعیت دولت و رقابت پذیری آن در زمینه مبارزه با پولشویی ، با رعایت کلیه الزامات بین المللی و عملکرد کشور در زمینه رعایت مالی مطابق با بهترین شیوه های بین المللی و مشارکت موثر در تبادل اطلاعات و هماهنگی با شرکا ، دستگاه های اجرایی و نظارتی در سراسر جهان راه اندازی شده است.

دفتر اجرایی متعهد شده است: رسیدگی به این جنایات با همکاری با گروه های منطقه ای و بین المللی مانند گروه ویژه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس ، گروه بیست و گروه ویژه اقدام مالی (FATF) ، و تبادل اطلاعات فشرده بین نهادهای مجری قانون ، مقامات نظارتی و...  صورت می گیرد.  این دفتر همچنین مسئولیت های بسیاری دیگر را در سطح محلی ، منطقه ای و بین المللی بر عهده دارد.

امارات متحده عربی همچنین کمیته ملی مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم و ​​سازمان های غیرقانونی را در سال 2000 تأسیس کرد و این کمیته به طور خاص به منظور بهبود کارآیی و اثربخشی چارچوب مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم در این زمینه فعالیت می کند.