هزینه آموزش و پرورش در سه کشور اول عربی چقدر است ؟10 میلیارد درهم هزینه آموزش درامارات

22 مرداد 1400 793 بازدید


بر اساس آخرین بودجه تهیه شده برای جهان کنونی ، بودجه های آموزشی در اقتصادهای بزرگ عربی بین 10 تا 20 درصد از کل هزینه های عمومی بودجه را شامل می شود.  به عنوان مثال هزینه تحصیل در سه اقتصاد بزرگ عربی برای سال تحصیلی 2020/2021  به شرح زیر است .

سهم آموزش و پرورش از کل هزینه ها در عربستان سعودی با مبلغی معادل 186 میلیارد ریال عربستان 18.7 ٪

سهم آموزش و پرورش از کل هزینه ها درامارات متحده عربی با مبلغی معادل 10 میلیارد درهم 14.8 ٪

سهم آموزش و پرورش از کل هزینه ها در مصر با مبلغی  در حدود 172 میلیارد پوند در حدود 10.5 ٪

اما بد نیست بدانید که برای قیاس این مبالغ  باید به حجم بودجه هم اشاره داشت . به عنوان مثال امارات با جمعیتی  حدود 9.5 میلیون نفرکه  حدود 7 میلیون نفر آنها خارجی هستند  به تومان حدود 72000 میلیارد تومان است ( قیمت هر درهم 7200 تومان محاسبه شده است)  که در قیاس با بودجه آموزش و پرورش کشور مابا جمعیت 83 میلیونی و معادل 112 هزار میلیارد تومان  بسیار قابل تامل  است!