تائید واکسن سینوفارمبرای کودکان 3 تا 17 سال در امارات

واکسن اماراتی کرونا 11 مرداد 1400 696 بازدید

وزارت بهداشت امارات متحده عربی از در دسترس بودن واکسن سینوفارم برای کودکان 3 تا 17 ساله خبر داد.

این بر اساس نتایج مطالعات بالینی و ارزیابی دقیق مجوز استفاده اضطراری و ارزیابی محلی است که مطابق با مقررات مصوب است.