زمینه های 9 گانه اقتصادی در شورای همکاری خلیج فارس کدامند؟

11 مرداد 1400 460 بازدید

وزارت دارایی امارات اعلام کرد که متعهد به اجرای توافق اقتصادی واحد بین کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و تقویت روابط دوجانبه در راستای اصول ادغام اقتصادی کشورهای حاشیه خلیج فارس و نقش امارات در این زمینه است.
این وزارتخانه اظهار داشت که زمینه های اقتصادی مربوط به بازار مشترک کشورهای حاشیه خلیج فارس عبارتند از:
گردشگری و اقامت.
کار در بخش های دولتی و خصوصی.
بیمه اجتماعی و بازنشستگی.
انجام کلیه فعالیتهای اقتصادی ، سرمایه گذاری و خدماتی.
صاحب ملک باشید.
انتقال سرمایه و درمان مالیاتی.
خدمات آموزشی ، بهداشتی و اجتماعی.

معامله و خرید سهام و تاسیس شرکت.
- انجام حرفه ها و صنایع دستی.

وی خاطرنشان کرد که بازار مشترک شورای همکاری خلیج فارس با ارائه مقررات و قوانین در زمینه های مختلف ، از جمله امور مالی ، تجارت ، گمرک ، گردشگری ، قوانین و مدیریت ، همکاری اقتصادی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس را افزایش می دهد.

وی توضیح داد که شهروندان کشورهای شورای همکاری خلیج فارس اعم از طبیعی و قانونی در هر یک از کشورهای عضو مانند شهروندان خود بدون تفاوت یا تبعیض در همه زمینه های اقتصادی رفتار می شوند.