اقتصاد دبی در سه ماهه اول سال 2021 15000 مجوز جدید صادر کرده است

04 خرداد 1400 494 بازدید

اقتصاد دبی در طی سه ماهه اول سال 2021 ، 15475 مجوز جدید صادر کرده است ، در حالی که در سه ماهه اول سال 2020 13027 مجوز صادر شده است که نشان می دهد مجوز های جدید  با رشد 19 درصدی مواجه است.
این امر مطابق گزارش جنبش تجارت صادر شده از بخش ثبت و صدور مجوز تجاری در اقتصاد دبی است.

- مجوزهای جدید صادر شده در سه ماهه اول سال 2021 بر اساس مناطق اصلی در امارت دبی توزیع شد و بیشترین سهم مربوط به بر دبی با مجموع 8،220 مجوز ، سپس دیره با مجموع 7،236 مجوز ، و در نهایت منطقه هتا با 19 مجوز تجاری جدید.

- تعداد رزرو نام های تجاری در سه ماهه اول سال جاری به 17 هزار رویه رسیده است و تعداد مصوبات اولیه 14 هزار رویه است ، در حالی که تعداد مجوزهای تجاری به 3077 مجوز رسیده است.