امارات مراکز ویژه میانجیگری در تجارت را قانونی می کند

07 اردیبهشت 1400 520 بازدید

سرانجام ، پیش نویس جدید قانون فدرال به تصویب شورای ملی فدرال تهیه شد که در آن  ایجاد مراكز ویژه برای میانجیگری و حل و فصل اختلافات مدنی و تجاری در داخل ایالت ، یا صدور مجوز برای شعبه های مراكز خارجی برای تمرکز بر حل و فصل اختلافات مدنی را مجاز دانسته شد.

شورای وزیران مرجعی است که صدور تصمیم در مورد تعریف مکانیزم ها و سیستم کار این مراکز و شرایط صدور مجوز و صدور آن و ثبت واسطه ها را بر عهده دارد. بر اساس شرایط بر اساس پیشنهاد وزیر دادگستری و پس از هماهنگی با مقامات قضایی محلی این مراکز معتبر خواهند بود.
به طور مفصل ، پیش نویس قانون فدرال در موضوع میانجی گری برای حل و فصل اختلافات مدنی و تجاری است که در نهایت توسط شورای ملی فدرال تصویب شد ، "میانجیگری" را می توان به عنوان "روشی اختیاری و جایگزین برای حل و فصل صلح آمیز اختلافات مدنی و تجاری بین طرفین یک رابطه حقوقی (قراردادی یا غیرقراردادی)" تعریف کردکه در آن از شخص ثالثی کمک می گیرند. خواه این میانجیگری قضایی باشد یا غیر قضایی ».
براساس پیش نویس قانون ، ایجاد مراکز ویژه میانجیگیری یا مجوز دادن به شعب مراکز میانجیگری خارجی مجاز است مشروط بر این که تصمیمی از طرف شورای وزیران صادر شود و مکانیسم ها و سیستم کار مراکز، شرایط صدور مجوز آنها را مشخص کند.  محل صدور آنها ، و ثبت واسطه ها در آنها با توجه به شرایط ، براساس پیشنهاد وزیر دادگستری و پس از هماهنگی با مقامات قضایی محلی است.

مراکز خصوصی میانجیگری اجازه دارند  "اختلافات" را در اختلافاتی که در آن آشتی انجام می شود "انجام دهند" ، به روشی که مغایر با قانون موجود یا نظم عمومی و اخلاقیات عمومی در کشورنباشد. امکان میانجیگری به طور کامل یا جزئی با موضوع اختلاف ، با تأکید بر اینکه محرمانه بودن روشهای میانجیگری در نظر گرفته می شود  و استناد به آنها یا اسناد و اطلاعات ارائه شده یا امتیازات طرفین در برابر هر دادگاه یا هر طرف مجاز نیست.

پیش نویس قانون امکان "میانجیگری از راه دور" را ایجاد می کرد ، به موجب آن واسطه مجاز به برگزاری جلسات میانجیگری با استفاده از ابزارهای الکترونیکی و ارتباطات از راه دور مطابق با کنترلها و رویه های صادر شده ممکن است. همچنین با ارائه درخواست طرفین اختلاف در فرم تهیه شده برای آن به قاضی ناظر ، همراه با توافق نامه میانجیگری و هرگونه اسناد و مدارک مربوط به موضوع اختلاف ، به ترتیب ، روشهای میانجیگری "غیر قضایی" را سازمان می دهد. این درخواست شامل تمایل یک یا همه طرفین برای متوسل شدن با تعهد است.

همچنین از میانجیگری درخواست می شود تا در جلساتی که قرار است برگزار شود شرکت کند و اطلاعات و اسناد لازم در مورد اختلاف ارجاع شده را به واسطه منصوب ارائه دهد.

این درخواست همچنین شامل روشن کردن موضوع میانجی گری و تعیین یک واسطه خصوصی طبق توافق نامه میانجیگری است ، زیرا ممکن است واسطه علاوه بر تعیین مدت زمان توافق شده برای میانجیگری (حداکثر سه ماه از تاریخ واسطه ای که مأموریت خود را قبول می کند) ، و مدت برای یک دوره قابل تمدید است  و فقط یک بار طبق تصمیم قاضی ناظر بر اساس توافق نامه ای که طرفین منعقد کرده اند.

مجوزهای "ناظر"

پیش نویس قانون تأیید دارد که علی رغم این واقعیت که واسطه صلاحیت تحقیق را ندارد ، گوش دادن به دیگران با رضایت وی و واسطه در این کشور مجاز است (با توافق با طرفین و برای اهداف میانجیگری). عملکرد کار وی حق مشاهده اسناد، مدارک، سوابق و کلیه شواهد و پذیرش هرگونه شواهد را دارد، مگر اینکه نقض نظم عمومی یا اخلاقیات باشد بدون آنکه به قوانین آیین دادرسی مدنی ملزم شوید ، وکلا و شواهد و اصلاحات ارجاع شده ، و بدون محدودیت در ساعات کاری رسمی ، و واسطه همچنین می تواند از کارشناسان ثبت شده در لیست کارشناسان وزارت یا مقامات قضایی محلی ، حسب مورد ، یا کسی که بخواهد کمک بگیرد. مورد توافق طرفین دعوا در حل و فصل اختلافاتی است که برای ارائه تخصص فنی و فنی به وی ارائه می شود و سرانجام واسطه حق الزحمه کارشناس و کارهای مورد نیاز وی را برای انجام و اظهار نظر در مورد آنها تعیین می کند.

پیش نویس قانون، مرکز، واسطه، طرفین و هر شرکت کننده در میانجیگری را از افشای هرگونه اطلاعاتی که در طی مراحل میانجی گری به جز با رضایت طرفین یا در مورد ارتکاب جرم مربوط منع شده است.