5 سال حبس برای رشوه یا سوء استفاده از موقعیت اداری

اتاق بازرگانی ایران و امارات 17 فروردین 1400 520 بازدید

دادستانی دولت امارات متحده عربی از طریق  فیلمی که در حساب های خود در شبکه های اجتماعی منتشر کرد ، یکی از اشکال جرایم رشوه خواری را که مربوط به قول یک کارمند دولتی برای درخواست رشوه و یا هدیه یا امتیاز برای دخالت یا سوءاستفاده از نفوذ با کارمند عمومی بود، را منتشر کرد.  

به گزارش اتاق ایران و امارات دادستانی عمومی خاطر نشان کرد که ، طبق ماده 237  قانون مجازات فدرال ، هرکس به یک کارمند عمومی یا هر شخص دیگری وعده هدیه ، امتیاز یا اعطایی را که شایسته آن نیست ، به او پیشنهاد کند ، آن را اعطا کند یا آن را مستقیماً به او بدهد یا به طور غیر مستقیم ، تحریک آن مقام دولتی یا شخص عمومی برای سوءاستفاده از نفوذ واقعی یا احتمالی خود با هدف دستیابی به یک مزیت ناعادلانه به نفع تحریک کننده اصلی، مجازات می شود.

طبق قانون مجازات رشوه تا 5 سال  زندان است.

وی افزود: مجازات مشابهی برای هر کارمند عمومی یا هر شخص دیگری که هدیه ، امتیاز یا اعطایی را بخواهد به طور مستقیم یا غیرمستقیم به نفع وی یا به نفع شخص دیگری قبول کند اعمال خواهد شد ، به طوری که آن کارمند عمومی یا شخصی که  از نفوذ واقعی یا احتمالی خود سوءاستفاده می کند تا از اداره یا اقتدار عمومی یک مزیت نامناسب بدست آورد.


جرم انگاری این رفتار مجرمانه یکی از اشکال محافظت از اداره عمومی و متصدیان آن در برابر انواع رشوه است ، خصوصاً آنچه با هدف تحریک کارمند عمومی برای سوءاستفاده از نفوذ و قدرت خود انجام می شود و همچنین از مردم محافظت می کند. کارمند را با جرم انگاری و مجازات هر شخصی که صرفاً بخواهد قول رشوه کارمند را تحقق بخشد تا وی را به بهره برداری از نفوذ خود ترغیب کند.


انتشار این اطلاعات در چارچوب مبارزات مدعی العموم دادستانی عمومی برای ارتقاء فرهنگ قانونی در بین افراد جامعه و بالا بردن سطح آگاهی عمومی از قانون ، با هدف گسترش فرهنگ قانون به عنوان شیوه زندگی است.