بررسی آماری تولید برق از انرژی های تجدید پذیر در امارات/ برق امارات 10 ساله 61.6 درصد افزایش یافت

اتاق بازرگانی ایران و امارات 11 دی 1399 932 بازدید

مرکز آمار و رقابتی فدرال در این کشور گزارش داد که تولید برق امارات متحده عربی با استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر، طی یک سال 190 درصد افزایش یافته و در پایان سال 2019 به 3،779.8 گیگاوات ساعت در ساعت رسیده است که از این میزان 3550 گیگاوات ساعت در ساعت انرژی فتوولتائیک خورشیدی و 229،8 است. گیگاوات ساعت از انرژی خورشیدی متمرکز در مقایسه با 1330.1 گیگاوات ساعت در پایان سال 2018.

امارات الیوم در گزارشی  چند روز پیش  در مورد تولید برق از منابع تجدیدپذیر انرژی به نقل از مرک آمار این کشور نوشت:  این مرکز اظهار داشت که تولید برق امارات متحده عربی با استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر در 11 سال گذشته جهش های بزرگی داشته است و در پایان سال 2009 به 6.3 گیگاوات در ساعت رسیده و سپس به 17.1 گیگاوات ساعت افزایش یافته است. همچنین  تا پایان سال 2010 ، سپس به 18 گیگاوات ساعت  در پایان سال 2011 و سپس به 18.6 گیگاوات ساعت در پایان سال 2012 ، و در ادامه تا پایان سال 2013 به 75.4 گیگاوات ساعت رسید. و دوباره به 291 گیگاوات ساعت در سال 2014 افزایش یافت که تقریبا همین سطح  از تولید در سال 2015 باقی ماند اما در سال 2016 به 309 گیگاوات ساعت رسید.

روند رو به افزایش درسالهای بعد ادامه یافت به نحوی که  تا پایان سال 2017 به 733.8 گیگاوات ساعت و سپس در پایان 2018 به 1303.1 گیگاوات ساعت افزایش یافت.

گزارش حاکی از آن است که میزان کل برق تولیدی در کشور به 138454 گیگاوات ساعت در پایان سال 2019 افزایش یافته است ، در حالی که در پایان سال 2009 میزان برق تولیدی  85698 گیگاوات ساعت بوده  و بیانگر آن است که از سال 2009 ، 61.6٪ افزایش تولید برق داشته است.

این مرکز اظهار داشت که میزان برق مصرفی در کشور در پایان سال 2019 به 131،443 گیگاوات ساعت رسیده است ، در حالی که در پایان سال 2009 این مقدار 84404 گیگاوات ساعت است که 55.7٪ افزایش دارد.