پرداخت علی الحساب مالیاتی شامل نیم درصد جایزه خوش حسابی می شود

14 مرداد 1399 413 بازدید

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور مصوبات چهل و هشتمین جلسه شورای عالی اقتصادی را تشریح کرد و گفت: چنانچه مودیان نسبت به پرداخت علی الحساب مالیات عملکرد سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ خود قبل از سررسید پرداخت مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم اقدام کنند، علاوه بر تعلق جایزه یک درصد مبلغ پرداختی به ازای هر ماه تا سررسید مقرر مشمول نیم درصد جایزه اضافی نسبت به مبلغ علی الحساب پرداختی به ازای هر ماه تا سررسید مقرر خواهد بود.

به گزارش روابط عمومی اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات؛  در این ابلاغیه آمده است که این حکم شامل علی الحساب پرداختی در اجرای مقررات قانونی از جمله تبصره (۹) ماده ۵۳، تبصره (۱) ماده ۷۷، ماده ۱۰۳، ماده ۱۰۷ قانون مالیاتهای مستقیم، بند (ح) تبصره (۶) قانون بودجه سال ١٣٩٩ کل کشور و نیز علی الحساب پرداختی واردات کالا موضوع بخشنامه شماره ٢٠٠/٩۵/۵١۶ مورخ ١٣٩۵/۶/١۵نخواهد بود.

متن ابلاغیه به شرح زیر است:

حکم بند ۲ مصوبات چهل و هشتمین جلسه شورای عالی اقتصادی مورخه ١٣٩٩/٠٢/١٣ که به تایید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) رسیده است و بر اساس آن مقرر گردید:

«به منظور حمایت از مودیان خوش حساب و وصول به موقع مالیات و در جهت اجرای صدر ماده ۱۹۰ قانون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می‌شود در صورتی که مودیان مالیاتی در سال ۱۳۹۹ مالیات عملکرد سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ خود را به صورت علی الحساب قبل از سررسید مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم پرداخت نمایند، پرداخت های مذکور مشمول جایزه اضافی معادل نیم درصد از مبلغ هر پرداخت در هر ماه تا سررسید مقرر (علاوه بر یک درصد مصرح در قانون) شود و از بدهی مالیات قطعی شده مودیان قابل کسر خواهد بود.» جهت اجرا ابلاغ می شود.

در اجرای حکم مذکور، چنانچه هر یک از مودیان نسبت به پرداخت علی الحساب مالیات عملکرد سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ خود قبل از سررسید پرداخت مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم اقدام نمایند، علاوه بر تعلق جایزه یک درصد (١٪‏) مبلغ پرداختی به ازای هر ماه تا سررسید مقرر مشمول نیم درصد (٠/۵٪‏) جایزه اضافی نسبت به مبلغ علی الحساب پرداختی به ازای هر ماه تا سررسید مقرر خواهد بود.

این حکم شامل علی الحساب پرداختی در اجرای مقررات قانونی از جمله تبصره (۹) ماده ۵۳، تبصره (۱) ماده ۷۷، ماده ۱۰۳، ماده ۱۰۷ قانون مالیاتهای مستقیم، بند (ح) تبصره (۶) قانون بودجه سال ١٣٩٩ کل کشور و نیز علی الحساب پرداختی واردات کالا موضوع بخشنامه شماره ٢٠٠/٩۵/۵١۶ مورخ ١٣٩۵/۶/١۵ نخواهد بود.

منبع: اکسپورتنا