وضعیت نیروی کار دبی به روایت آمار/نرخ بیکاری 1.4 درصد!

16 اردیبهشت 1400 1622 بازدید

داده های اخیر مرکز آمار دبی نشان داد که 80.6٪ از جمعیت امارت نیروی کار "فعال" را در طول سال گذشته 2020 تشکیل می دهند ، در حالی که 19.4٪ از ساکنان دبی که در خارج از نیروی کار به عنوان "غیر فعال" طبقه بندی شده اند.

به گزارش اتاق ایران و امارات داده ها نشان داد که مردان 92.6٪ از نیروی کار را نشان می دهند ، در حالی که برای زنان 49.8٪ است ، و جمعیت مردان بین اینها توزیع می شود: 91.2٪ شاغل در مقابل 1.4٪ آنها بیکار هستند ، در حالی که زنان کل نیروی کار فعال امارات  تقسیم می شود به  48.5٪ شاغل هستند ،از میان  افراد متقاضی کار ( فعال) تنها  1.3٪ بیکار هستند. متوسط ​​نیروی کار برای هر دو جنس 79.3٪ بود ، در حالی که بیکاران برای هر دو جنس 1.3٪ بودند.

این آمار نشان  می دهد که به رقم این که دبی شهری مهاجر پذیر و مدرن است اما ساختار خانواده های با ملیت دبی همچنان تمایلی چندانی به ورود زنان به بازار کار ندارندو همچنان بیش از 50 درصد جمعیت زنان اصلا متقاضی کار نیستند.