ورودبه سامانه جامع اطلاعات صورت‌های مالی از درگاه سامانه جامع تجارت ایران

04 مرداد 1399 1492 بازدید

بازرگانانی که در سال 1397 مشمول حسابرسی شده‌اند، لازم است اطلاعات صورت‌های مالی حسابرسی ‌شده خود را حداکثر ظرف یکهفته در سامانه جامع اطلاعات صورت‌های مالی (جام) ثبت نمایند.

به گزارش روابط عمومی اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات؛ افراد می توانند ثبت نام را از طریق درگاه سامانه جامع تجارت (نقش پایه حقیقی/پایه حقوقی> منوی عملیات رتبهبندی و مالی> مدیریت صورت‌های مالی) طبق فایل راهنمای زیر وارد نمایند تا پس از کنترل اطلاعات با صورت‌های مالی حسابرسی‌شدهتوسط مؤسسه حسابرسی مربوط، اطلاعات به سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری منتقل شده و برای رتبه‌بندی و تعیینسقف واردات آن‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

همچنین بازرگانانی که طبق مقررات الزام به حسابرسی ندارند، در صورتی که اقدام به حسابرسی صورت‌های مالی خود کنند، نمرهشاخص‌های مالی (300 نمره) با ضریب یک و نیم محاسبه خواهد شد.

منبع: شاتا