مرکز پژوهشهای مجلس پیشنهاد اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی را برای جبران بخشی از کسری بودجه ۲۰۰ هزار میلیاردی سال جاری مطرح کرد

23 اردیبهشت 1399 293 بازدید

در بودجه سال جاری با مفروض گرفتن ارز ۴۲۰۰ تومان به عنوان مبنای اخذ حقوق ورودی رقم این مالیات ۲۰ هزار میلیارد تومان لحاظ شده است.


به گزارش روابط عمومی اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات، نتایج برآوردها نشان می دهد، در صورتی که نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی به نرخ نیما تغییر یابد، درآمد دولت از محل حقوق ورودی حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد.

البته در صورتی که به دلیل ملاحظات تورمی هم زمان با اصلاح فوق نرخ تعرفه ورودی به نصف کاهش یابد درآمد دولت ۱۶ هزار میلیارد تومان رشد می‌کند.

نرخ تعرفه ورودی برای بسیاری از کالاها در حال حاضر بیش از ۵ درصد است. در صورتی که مشابه سیاست اتخاذ شده در شوک ارزی سال ۹۱ هم زمان با افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی نرخ تعرفه ورودی نیز به نصف کاهش داده شود افزایش قیمت کالاهای وارداتی به مراتب کمتر خواهد بود.