كميسيون حمل و نقل اتاق ايران و امارات برگزار شد/هم افزايي جهت رونق تجارت خارجي

اتاق ایران و امارات 31 فروردین 1401 121 بازدید

اولين جلسه كمسيون حمل و نقل اتاق ايران و امارات در سال جاري با استقبال شركت هاي حمل و نقلي،ظهر  چهارشنبه و در آخرين روز فروردين ماه ١٤٠١ ، در اتاق بازرگاني ايران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي اتاق ايران و امارات،شركت هاي فعال در حوزه حمل و نقل اتاق ايران و امارات با حضور در جلسه كميسيون حمل و نقل با بيان نقطه نظرات و ديدگاه هاي خود نسبت به تسهيل روابط تجاري با كشورهاي منطقه از اتاق استمداد كردند.

در اين جلسه كه به رياست رضا ايلاتي، رئيس كميسيون حمل و نقل اتاق ايران و امارات برگزار شد،مباحثي چون بهينه سازي زير ساخت هاي حمل و نقل،تسهيل روابط تجاري،روش شناسي حمل و نقل در حوزه صادرات،تعيين بنادر و بخش هاي مورد نظر جهت صادرات،شفافيت مراودات بانكي در حوزه حمل و نقل و نيز ايجاد مناطق هاب تجاري و نيز معرفي ظرفيت هاي تجاري شركت هاي حمل و نقل ايراني به امارات از سوي اتاق بازرگاني مشترك ايران و امارات مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

در اين جلسه با اشاره به جنگ اوكراين و تغيير مسيرهاي حمل و نقل تجاري در اين منطقه به تعيين راه كارهاي نوين جهت صادرات محصول به روسيه و بهره مندي مناسب از كريدور ايران و پرهيز از فرصت سوزي پرداخته شد.

بر اساس اين گزارش در اين جلسه پيشنهاد تاسيس مركز تسهيل تجارت در حوزه حمل و نقل نيز در اتاق ايران و امارات ارائه شد.