صدور و تمدید کارت های بازرگانی تا زمان رفع تعهد ممنوع است

14 مرداد 1399 319 بازدید

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران طی نامه ای از تصمیمات کارگروه پایش سوءرفتار تجاری خبر داد و اعلام کرد: صدور و تمدید کارت بازرگانی برای کلیه اسامی معرفی شده کمتر از 70 درصد ایفای تعهد ارزی بانک مرکزی تا زمان رفع تعهدات ممنوع است.

به گزارش روابط عمومی اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات؛  در این نامه بانک مرکزی موظف است فهرست افراد دارای تعهدات ارزی تا پایان تیر ماه 1399 را به دبیرخانه کارگروه ارسال کند.

متن نامه به شرح زیر است:

حسب جلسات ششمین و هفتمین کارگروه پایش سوءرفتار تجاری و در راستای اجرای بند ۴ تصمیمات جلسه ۱۵۲ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مبنی بر ایجاد ساز و کارهای تشویقی و تنبیهی لازم جهت بازگشت ارز حاصل از صادرات صادر کنندگان دارای تعهد ارزی و همچنین بسته سیاستی نحوه رفع تعهد ارزی صادراتی ایفا نشده سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ بانک مرکزی به شماره ٩٩/١٢٣١۵۴ مورخ ١٣٩٩/۴/٢۵ تصمیمات کارگروه به شرح زیر ارسال می گردد.

١)بانک مرکزی فهرست افراد دارای تعهدات ارزی تا پایان تیرماه ۱۳۹۹ را مطابق نامه شماره ٩٩/١٠٠/٢۵٢٨ مورخ ٩٩/٢/٩ (مصوبه اولین جلسه) به دبیرخانه کارگروه ارسال نمایند.

٢) با عنایت به ارسال لیست بانک مرکزی کارت بازرگانی افراد دارای تعهدات ارزی مطابق جدول ذیل تعلیق می گردد.

نوع واحدصفر درصد1-30 درصد31 – 69 درصدغیرتولیدی1399/5/151399/6/151399/6/31تولیدی1399/6/31

3) صدور و تمدید کارت بازرگانی برای کلیه اسامی معرفی شده کمتر از 70 درصد ایفای تعهد ارزی بانک مرکزی تا زمان رفع تعهدات ممنوع می باشد.

منبع: اکسپورتنا