خطرات بی اعتمادی دولت به بخش خصوصی

مقالات 26 خرداد 1393 169 بازدید

گفتگو با مسعود دانشمند

رئیس اتاق بازرگانی ایران و مارات

منبع : فصلنامه اتاق بازرگانی سمنان بهار 1393

Administrator

Administrator