تغییر اولویت‌ها در صنعت نفت

مقالات 20 دی 1393 130 بازدید


 مسعود دانشمند
عضو اتاق بازرگانی
ایران از جمله بزرگترین دارندگان ذخایر متعارف نفت و گاز جهان است که در برخی از میادین خود در مرز با کشورهای همسایه شریک است.
مشترک بودن این مخزنهای نفتی و گازی میان ایران و کشورهای همسایه، باعث شده است که برداشت هرچه سریعتر از این میادین هم برای ایران و هم برای کشور رقیب، اهمیت بسیاری در برنامهریزیهای کلان آنها داشته باشد، به گونهای که از این میادین به عنوان خط مقدم صنعت نفت یاد میشود. با وجود این، در این سالها کشورهای همسایه و رقیب ما در این میادین با بهرهگیری از سرمایه شرکتهای بینالمللی برداشت از میادین را در خلأ برداشت ایران شروع کردند و ایران در برداشت نفت و گاز از رقبای خود عقب مانده است. شاید ریشه این تأخیرها را بتوان تأمین نشدن بهنگام سرمایه مورد نیاز، کمبود منابع مالی در سالهای اخیر، اجرا نشدن برنامههای مصوب در زمان مقرر به علل گوناگون، ضعف و سوءمدیریت در صنعت نفت، مشکل تأمین بموقع تجهیزات، تحریمهای خارجی، نبود زمینه جذب سرمایههای خارجی، کمبود دانش فنی و تکنولوژی روز دانست اما اکنون با عزم دولت جدید به رغم وجود تمام این مشکلات و پابرجایی تحریمها حجم تولید نفت خام از میادین مشترک افزایش
یافته است.
با نگاهی به اتفاقات اخیر میتوان به صراحت گفت مهمترین دلیل تأخیر چند سال اخیر مدیریت است. صنعت نفت در دولت یازدهم به واسطه تولید زودهنگام نفت از میادین مشترک و افزایش برداشت گاز از میدان مشترک پارس جنوبی یعنی بزرگترین و حساسترین میدان مشترک میان ما و کشور قطر تحولات زیادی را در این چند ماه به خود دیده است که این تحولات از سیاستهای نفتی دولت ناشی میشود. قطعاً در این سالها ما به دلیل عقب ماندن از کشورهای همسایه از جمله کویت، قطر، امارات متحده عربی و عربستان سعودی سهم خود در برداشت نفت و گاز از میادین مشترک را از دست دادیم و از این بابت ضرر جبران ناپذیری را شاهد بودیم، اما خوشبختانه دولت یازدهم این موضوع را بخوبی درک کرد و برای جبران این ضرر تمرکز صنعت نفت از توسعه میادین مستقل را به میادین مشترک تغییر داد. اکنون تغییر اولویت صنعت نفت از میادین مستقل به میادین مشترک فاصله ما با کشورهای همسایه را تا حدی کم کرده است.
 افزایش تولید 100 میلیون مترمکعب گاز از میدان مشترک پارس جنوبی تا پایان امسال و تولید زودهنگام نفت خام از میادین مشترک نفتی قطعاً در اقتصاد ملی از یک سو و در عرصههای اقتصادی و سیاسی منطقه و جهان از سوی دیگر نقش خواهد داشت، چراکه نفت میادین مستقل و اختصاصی ما همیشه برای کشور باقی میماند در حالی که اگر برداشت ما از میادین مشترک منصفانه نباشد کشورهای همسایه و رقیب ما منتظر برداشت ما نخواهند ماند و ما هر روز از این بابت سهم خود را از دست میدهیم و این از دست دادن سهم به منزله از دست دادن منافع ملی ماست؛ به حتم دستیابی به حقوق ایران در میادین مشترک و پیشگیری از دستاندازی رقبا به سهم ایران، نیازمند عزم ملی با اتکا به توان علمی، اجرایی و تخصصی مدیران و کارشناسان برای حل و رفع مسائل موجود در راستای توسعه و بهرهبرداری هرچه سریعتر و بیشتر این میادین است و اکنون جای امیدواری است که دولت یازدهم از جان و دل برای حفظ سهم کشور اهتمام میورزد، بیشک ما هر قدر بتوانیم از میادین مشترک، معادل سهممان نفت و گاز برداشت کنیم به سود اقتصاد ملی عمل کردهایم.

منبع : تین نیوز

Administrator

Administrator