بازگشت تدریجی دبی و ابوظبی به زندگی روزمره

13 خرداد 1399 476 بازدید

بازگشت تدریجی به زندگی روزمره در دبی و ابوظبی بعد از برداشته شدن ممنوعیتهای کرونایی.