امارات قوانین ویزا و امارات ای دی را اصلاح می کند

21 تیر 1399 756 بازدید

مهلتی به اماراتی ها، شهروندان GCC و مقیم ها اعطا می شود تا اسناد هویتی و ویزاهای خود را تمدید کنند.

تمام تصمیمات قبلی مربوط به اقامت مهاجران، ویزاها، مجوزهای ورود و آیدی کارت ها از تاریخ 11 جولای لغو می شود و سازمان فدرال هویت و شهروندی (ICA) برای ارائه خدمات، هزینه دریافت می کند.

برای تمدید اسناد هویتی ،مهاجرتی و ویزاها، مدت سه ماه مهلت به اماراتی ها، شهروندان GCC و مقیم ها امارات اعطا می شود.

همچنین به اماراتی ها، شهروندان GCC و مقیم ها که کمتر از شش ماه در خارج از کشور به سر برده اند، یک ماه مهلت برای تمدید اسناد و ویزاها داده می شود.

به افرادی که خارج از کشور اقامت دارند  و ویزای اقامت امارات آنها از اول مارس سال 2020 به بعد منقضی شده است یا مدت زمان شش ماه در خارج از کشور به سربرده اند، مهلتی برای بازگشت به کشور داده می شود . این مهلت از بازگشایی مرزهای هوایی بین دو کشور، طبق برنامه مشخصی که توسط اداره فدرال هویت و شهروندی تعیین می شود، محاسبه خواهد شد.

هزینه های اداری و جریمه ها پس از پایان مهلت های مذکور، اعمال و دریافت می شوند.

هیچ جریمه ای تا پایان مدت معافیت های اعلام شده اعمال نمی شود.

در صورتی که فرد از مهلت های قانونی فوق الذکر برای تمدید ویزاهای خود استفاده نکند، هزینه های اداری و جریمه ها بر روی کلیه خدمات ارائه شده، از 12 جولای، اعمال و دریافت خواهند شد.