امارات در رتبه شادترین کشور منطقه/ ایران و عراق در انتهای جدول

02 شهریور 1399 1281 بازدید

هشتمین گزارش بین المللی وضعیت شادی در جهان برای سال 2020 توسط World Happiness Report منتشر شده است که در منطقه خاورمیانه مردم امارات با رنکینگ جهانی 20 و قطر رنکینگ 31 شادترین کشورهای منطقه و جهان شناخته شده اند.

به گزارش روابط عمومی اتاق مشترک بازرگانی ایران وامارات؛ مردم عراق با رنکینگ 111 جهان و مردم ایران با رنکینگ 101 جهان کمترین میزان شادی را در میان 150 کشور مورد تحقیق بدست آورده اند.

معیارهای برآورد ارقام در گزارش میزان شادی در جهان عموما بر پایه نظرسنجی های موسسه گالوپ، دانشگاه آکسفورد، دانشگاه کلمبیا ، وضعیت ثبات اقتصادی، شرایط روحی جامعه قوانین اجتماعی و محیط زیست است که در مجموع موجب شادی و حال خوب مردم یک جامعه می شود.