افتتاح مرکز تست رایگان کرونا در امارات

29 مرداد 1399 219 بازدید

وزارت سلامت و پیشگیری ومنطقه پزشکی فجیره، از افتتاح یک مرکز تست کرونا در مربح خبر داده اند که از تمامی مقیمین و شهروندان اماراتی تست رایگان می گیرد.

به گزارش روابط عمومی اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات؛ این مرکز به فرمان حمد بین محمد الشرقی، حاکم فجیره شده است.

افتتاح این مرکز با هماهنگی تیم مدیریت فجایع و بحران امارات به همراه پلیس فجیره بود.

این وزارتخانه با دولت فجیره همکاری می کند تا مراکز تست کرونا در سراسر امارات دایر و آنها به جدیدترین تجهیزات و کادر پزشکی، پرستاری و مدیریتی از سوی شرکت خدمات بهداشتی ابوظبی مجهز می کند.