اساسنامه مصوب شورای عالی نظارت در تاریخ 1397/11/27

اخبار داخلی 31 اردیبهشت 1398 127 بازدید

اساسنامه مصوب شورای عالی نظارت در تاریخ 1397/11/27 که موضوع مجمع عمومی فوق العاده تاریخ  1398/03/21 اتاق بازرگانی ایران و امارات میباشد جهت اطلاع اعضا منتشر میگردد

Administrator

Administrator