ابلاغ‌دستورالعمل‌جدید100ماده‌ای سرمایه‌گذاری جزئیات کامل دستورالعمل جدید منتش?

اخبار ایران و جهان 07 اسفند 1391 143 بازدید

وزیر صنعت، معدن و تجارت دستورالعمل جدید 100 ماده‌ای سرمایه‌گذاری را برای اجرا به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌های کشور ابلاغ کرد.

سیدعلیرضا شجاعی – معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت – از ابلاغ دستورالعمل جدید سرمایه‌گذاری از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت به تمامی سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استانها خبرداد و گفت: این دستورالعمل، راه را برای رونق سرمایه‌گذاری در بخش تولید، صنعت و معدن کشور باز خواهد کرد.
وی افزود: در این دستورالعمل شرایط ویژه و مناسبی برای سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن کشور در نظر گرفته شده است.
جزئیات کامل دستورالعمل جدید سرمایه‌گذاری بخش صنعت و معدن را که غضنفری به تمامی سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استانها ابلاغ کرده است، منتشر کرد:
مقدمه
باتوجه به ادغام وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی، سیاست‌های جدیدی اتخاذ گردیده است که ضرورت داشت رویکردهای قبلی در حوزه سرمایه گذاری بازنگری و اصلاحاتی در این زمینه انجام شود. در سالهای گذشته مراحل سرمایه گذاری در قالب چندین دستور العمل مجزا مدیریت می‌شد که در برخی از موارد عدم یکپارچگی باعث بروز مشکلاتی درحوزه سرمایه گذاری شده بود. علاوه بر این نوع ضوابط تدوین شده برای شروع سرمایه گذاری، صدور جوازهای تاسیس به گونه‌ای بود که امنیت سرمایه گذاری در برخی از حوزه ها دچار مخاطره شده و با توجه به عدم اعمال روش های رتبه بندی، در برخی از پروژه های صنعتی به صورت نیمه تمام و راکد رها می گردد.
بر اساس سیاست های جدید ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه صنعت، این بخش می بایست دارای رشد طلوب سرمایه گذاری صنعتی بوده و برای افزایش توان رقابت پذیری صنعت ملی بر اساس گسترش مالکیت و مدیریت بخش غیر دولتی و رعایت اندازه اقتصادی بنگاهها اقدام بماند. از طرفی با توجه به شعار سال 1391 با عنوان “سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی” و شرایط جدید فضای کسب و کار کشور با اجرای طرح های تحول اقتصادی از قبیل هدفمند کردن یارانه ها، ضرورت ایجاب می کرد برخی از شرایط سرمایه گذاری اصلاح و نواقص قبلی در این زمینه کامل شود تا امنیت سرمایه گذاری برای فعالین اقتصادی و شرایط رقابت پذیری آنها حاصل گردد که این موضوع در برنامه راهبردی بخش صنعت معدن و تجارت نیز مورد بررسی قرار گرفت و برخی از ضوابط جدید بر اساس نتایج و راهبردهای این برنامه تعین شده است.
برای تحقق این امر دستور العمل های قبلی در حوزه سرمایه گذاری از مرحله صدور  جواز تاسیس تا پروانه بهره برداری مورد بازبینی قرار گرفت و ضوباط مورد نیاز عوامل اجرایی، در قالب دستور العمل جدی تهیه شد. برخی از سیاست های جدید که در این دستورالعمل جدید تهیه شده است عبارتند از: لزوم داشتن و فعال بودن شناسه کسب و کار برای ارائه خدمات به بنگاههای، مدت اعتبار برای پروانه های بهره برداری، صدور پروانه های بهره برداری برای اشخاص حقوقی، رسمیت یافتن تولید بدون کارخانه، الکترونیکی شدن فرآیندهای سرمایه گذاری، اجرای پروژه های سرمایه گذاری توسط شرکتهای متا، رتبه بندی برای سرمایه گذاری برخی از رشته فعالیتهای و امکان واگذاری برخی از مراحل اجرایی فرایند سرمایه گذاری به تشکل ها و انجمن های تخصصی.
نکته حائزاهمیت دراین دستورالعمل یکپارچکی اطلاعات و خدمات می باشد که بر اساس شناسه کسب وکار محقق می ود. نتیجه این یکپارچه سازی تولید اطلاعات صحیح به موقع است که این موضوع از ضروریات برنامه ریزی و سیاست گذاری درحوزه های اقتصادی به خصوص حوزه تولید کشور می باشد.
در تهیه این دستور العمل معاونت‌های برنامه ریزی، امور صنایع و اقتصادی، امور معادن و صنایع معدنی، حقوقی، امور مجلس و استانها وسازمانهای صنعت معدن  تجارت استانی همکاری داشته‌اند که از زحمات آنها تقدیر می گردد.
فصل 1. کلیات و تعاریف
ماده 1. واژه ها و موضوع هایی که در این دستورالعمل مورد استفاده قرار می گیرند به شرح زیر تعریف می گردد:
فعالیت صنعتی: فعالیت اقتصادی در یکی از زیر گروههای بخش صنعت در طبقه بندی استاندارد بین المللی رشته فعالیت های اقتصادی  (isic) که از طریق انجام عملیات فیزیکی شیمیایی یا مونتاژ با استفاده از نیروی انسانی، ماشین آلات، عملیات تحقیقات، طراحی و یا خدمات مهندسی، منجر به تولید و فرآوری محصول ویا ارائه خدماتی از قبیل بسته بندی به صورت انبوه گردیده که ارزش افزوده ایجاد می کند. انجام فعالیت بازسازی و نوسازی بر روی کالای ساخته شده مستعمل (نظیر ماشین آلات، دستگاهها و قطعات مستعمل) به صورتی که مستلزم استقرار خط بازسازی و نوسازی در شمارگان انبوه و استقرار واحدهای کنترل کیفی و بسته بندی باشد، مشروط به دستیابی به استانداردهای کیفی محصول و با بسته بندی و درج در برگ فروش کالا فعالیت صنعتی محسوب می گردد. تولید نرم افزار، استفاده مطلوب از ضایعات و بازیافت محصولات در مقیاس صنعتی نیز فعالیت صنعیت تلقی می گردد.
سرمایه گذاری صنعتی:فرآیندی است که در آن شخص حقیقی و یا حقوقی اقدام به سرمایه گذاری دریک فعالیت صنعتی در چارچوب ضوابط نموده که در قالب یک زنجیره از صدور جواز تاسیس تا پروانه بهره برداری وسیاست گذاری های بعد از آن مدیریت می گردد.
واحد صنعتی: مکانی که با دارا بودن مجموعه ای از ماشین آلات، نهاده های تولید، فن آوری، نیروی کار، ساختمان ها و تاسیسات به منظور تولید محصول ایجاد شده است. تعریف واحد صنعتی خرد، کوچک، متوسط و بزرگ بر اساس تعاریف استاندارد و رایج در کشور صورت می پذیرد.
ظرفیت تولید: ظرفیتی است که باتوجه به امکانات تولید و ماشین آلات نصب شده برای فعالیت صنعتی ایجاد شده است. مقدار این ظرفیت بر اساس ساعات و روزهای کاری در طول سال تعیین شده و در مجوزهای صادره برای محصولات درج می گردد.
فراینده تولید: مجموعه اقداماتی است که با استفاده از امکانات و منابع فیزیکی انسانی و طبیعی در قالب ظرفیت تولید صورت پذیرفته و منجر به تولید و ایجاد ارزش افزوده می گردد.
تولید: تولید با انواع روش های کارخانه ای یکپارچه، تولید پیمانی(ساخت بر اساس قرار داد) و تولید بدون کارخانه می تواند انجام شود.
تولید بدون کارخانه: یک فعالیت صنعتی محسوب می شود که تولید کننده معمولا فاقد ماشین آلات و تجهیزات تولید (ازقبیل ابزار آلات، لوازم و تجهیزات تست و …) بوده وبا تمرکز بر تحقیق  توسعه بازاریابی و ایجاد نام تجاری محصولاتی را با استفاده از امکانات وتجهیزات ظرفیت های تولید موجود عرضه می نماید.
محصول: خروجی فرایند تولید اعم از کالا وخدمات می باشد. محصول میتواند به دو محصول اصلی و جانبی تقسیم بندی گردد.
مجوز: سندی است که برای فعالیتهای مربوط به این دستور ا لعمل صادر می گردد.
جواز تاسیس: سندی است که وزارت صنعت معدن و تجارت پس از تایید طرح توجیهی آنرا صادر کرده وبیان گر پیش بینی ظرفیت تولید برای محصول یا گروهی از محصولات می باشد.
طرح توجیه فنی، اقتصادی و مالی: طرحی است که برای تبیین سه موضوع فنی، اقتصادی و مالی جهت صدور جواز تاسیس از سوی سرمایه گذار ارائه می گردد.
پروانه بهره برداری: سندی است که وزارت صنعت معدن و تجارت پس از بررسی های تعیین شده در این دستورالعمل صادر نموده و بیان گر ظرفیت تولید ایجاد شده برای یک یا  گروهی از محصولات دریک مکان معین می باشد.
شناسه کسب و کار: شناسه منحصر به فردی است که بر اساس یک ساختار منطقی و از پیش تعریف شده از سوی وزارت به واحدهای دارای مجوز از وزارت اختصاص می یابد. این شناسه بر روی همه مجوزها مکاتبات و مستندات مربوط به بنگاه درج شده و مبنای شناسایی و هویت بنگاه می باشد.
رتبه بنگاه: رتبه بنگاه شاخصی است که بر اساس صلاحیت های عمومی بنگاه مانند انجام به موقع تعهدات، پاینبدی به قوانین، حجم مالیت پرداختی، میزان اشتغال، صادرات، کیفیت محصولات، رضایت مصرف کنندگان، کیفیت زندگی کاری کارکنان سایر معیارها تعیین شده و ملاک استفاده بنگاهها از امتیازات، معافیت ها، انواع حمایت ها و تسهیلات می باشد.
شرکت متا(EPC): شرکت های پیمانکاری که هر سه حوزه فعالیتی مهندسی، تدارک واحداث را در پروژه های صنعتی برعهده می گیرند.
وزارت: وزارت صنعت معدن وتجارت
سازمان: سازمانهای استانی تابعه وزارت صنعت معدن وتجارت
بهین یاب: پایگاه اطلاعات وخدمات وزارت صنعت معدن و تجارت که پنجره واحداطلاعات و خدمات است.
سامانه سرمایه گذاری: سامانه ای از اطلاعات و فرآیندها که در بردارنده تمامی فعالیتهای وزارت، سازمان، سرمایه گذار وسایر دستگاههای مرتبط برای ایجاد ظرفیتهای تولید از صدور جواز تاسیس تا صدور پروانه بهره برداری و خدمات ارائه شده به واحدبعد از صدور پروانه بهره برداری می باشد که از طریق اتصال به درگاه بهین یاب ارائه خدمات دارد.
فصل 2. جواز تاسیس ظرفیت های تولید
ماده 2.موضوعات سرمایه گذاری  اولویت بندی آنها بر اساس برنامه راهبردی صنعت معدن و تجارت (از قبیل رعایت خط مشی های آمایش سرزمین، برنامه راهبردی استان، سیاستهای کلان وزارت و اشتغال) و همکاری معاونت های تخصصی به تفکیک شهرستانها تعیین شده و توسط معاونت برنامه ریزی اعلام می شود.
تبصره1. اولویت بندی موضوعات سرمایه گذاری دردو گروه اولویت و بدون اولویت (به ترتیب با عناوین الف و ب ) انجام می شود.
تبصره 2. جوزاهایی که شامل چند موضوع سرمایه گذاری بوده و یکی از موضوعات بدون اولویت باشد، جواز با اولویت ب صادر خواهد شد.
تبصره 3. تغییر اولویت جوازهای صادر شده امکانپذیر نمی باشد.
ماده3. در صورتی که برای تعیین اولویت موضوع، شرایطی اعم از مواردی که در جواز درج شده ویا درج نمی شوند تعیین شده باشد، احراز شرایط به عهده سازمان خواهد بود مگر درم واردی که صراحتا بررسی شرایط به عهده ستاد وزارتخانه گذاشته شده باشد.
ماده4. چنانچه برای اخذ جواز تاسیس یک رشته فعالیت نیاز به شرایط خاصی باشد این شرایط با هماهنگی م عاونت های تخصصی وتایید معاونت برنامه ریزی درسامانه اعلام و ملاک صدور مجوز خواهد بود.
ماده5. جواز تاسیس بای ایجاد ظرفیتهای جدید، بازسازی، نوسازی، انتقال، توسعه و تکمیل ظرفیتهای تولیدی صادر می شود. اطلاعات درج شده در جواز تاسیس عبارتنداز: شناسه کسب و کار، شماره و تاریخ ثبت دبیرخانه، اولویت سرمایه گذاری و شرایط مربوطه، نام دارنده جواز وشناسه حقیقی یا حقوقی آن، فهرست موضوعات سرمایه گذاری ویامحصولات، پیش بینی سرمایه گذاری ، پیش بینی اشتغال، پیش بینی ظرفیت ، ارزش ماشین آلات داخلی وخارجی، مدت اعتبار، دوره اعلام گزارش پیشرفت پروژه، پیمانکار متا(در صورت لزوم)
تبصره1. صدور جواز تاسیس در مناطق آزاد ویژه اقتصادی به عهده مدیر عامل منطقه می باشد.
تبصره2. در صورتی که سرمایه گذارقبل از درخواست جواز تاسیس برخی از امکانات احاث واحد(از قبیل زمین، ساختمان و …) را تهیه نموده باشد پس از درخواست جواز تاسیس و تایید سازمان، جواز تاسیس با پیشرفت متناسب باامکانات آماده شده صادر می شود.
ماده6. باتوجه به سیاست های اقتصادی کشور سازمان مجاز است جواز تاسیس را برای اشخاص حقوقی صادر نماید. در صورتی که مرجع ثبت اشخاص حقوقی، ثبت شخصیت حقوقی را ملزم به داشتن مجوز نماید، سازمان می تواند پس از بررسی درخواست متقاضی جواز تاسیس و تایید نهایی درخواست.
دستورالعمل سرمایه گذاری
پیش از صدور جواز، موافقت صدور جواز تاسیس را به مرجع مربوطه اعلام نماید. بدیهی است این موافقت فقط برای ثبت شخصیت حقوقی اعتبار خواهد داشت.
تبصره1. در صورت تمایل سرمایه گذار صدور جواز تاسیس برای اشخاص حقیقی بلامانع است. در زمان صدور جواز می بایست تاکید گردد متقاضی تا زمان صدور پروانه بهره برداری فرصت دارد نسبت به حقوقی شدن اقدام نماید.
تبصره 2. سازمان مجاز است جوازهای تاسیس را که به نام اشخاص حقیقی صادر شده پس از تغییر به شخصیت حقوقی تمدید نماید.
تبصره 3. تمدید جواز تاسیس برای اشخاص حقیقی بلامانع است.
تبصره 4. جواز تاسیس با مالکیت چند شخص حقیقی و یا چند شخص حقوقی صادر نمی گردد.
ماده 7. صدور جواز تاسیس ظرفیت های تولیدی جدید با حجم سرمایه گذاری بالا مشروط به اجرا توسط پیمانکاران متا با رتبه متناسب می باشد.
ماده 8. صدور جواز تاسیس برای برخی رشته فعالیت ها و با حجم سرمایه گذاری معین مشروط به احراز حداقل رتبه اعتبار مالی و رتبه بنگاه توسط متقاضی می باشد.
ماده 9. صدور جواز تاسیس برای ایجاد واحد صنعتی در مناطق جغرافیایی ممنوعه(جز برای موارد استثناء شده براساس مصوبات مراجع ذیصلاح در این رابطه مانند هیئت وزیران) مجاز نمی باشد.
ماده 10. جواز تاسیس ملاک ارائه هر گونه خدمات به پروژه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاههای مرتبط می باشد.
ماده11. تغییرات جواز برای محل استقرار، نام مالک، رشته فعالیت مرتبط ، ظرفیت و اطلاعات طرح (از قبیل سرمایه گذاری، زیربنا، مشخصات ماشین آلات، مواد اولیه) پس از درخواست متقاضی در سامانه و انجام استعلام های لازم امکانپذیر است. تغییرات درخواست شده اگر به گونه ای باشد که اولویت و یا شرایط صدور جواز را تغییر دهد جواز قبلی ابطال و جواز جدید صادر می گردد.
ماده 12. تغییر الکیت جواز تاسیس با درخواست متقاضی در سامانه امکانپذیر می باشد. متقاضی موظف است پس از انتقال مالکیت نسبت به ارائه مدارک انتقال رسمی کلیه امکانات و تسهیلات وابسته به جواز تاسیس اقدام نماید.
ماده 13. معاونت برنامه ریزی مسئول نظارت بر حسن اجرای مفاد مواد مندرج در این فصل خواهد بود.
فصل 3. احداث (اجرای پروژه)
ماده 14. سرمایه گذار موظف است در دوره های زمانی قید شده در جواز تاسیس نسبت به اعلام پیشرفت فیزیکی  و مالی پروژه در سامانه اقدام نماید. پیشرفت فیزیکی پروژه پس از تایید سازمان ملاک عمل برای وزارت و سایر دستگاههای مرتبط (از جمله بانک ها، شهرک های صنعتی و …) می باشد. در صورت عدم ارائه گزارش پیشرفت فیزیکی و مالی، پروژه غیر فعال محسوب شده و شناسه کسب و کار آن نیز غیر فعال خواهد شد.
ماده 15. اعتبار جواز تاسیس صادر شده 12 ماه می باشد.
ماده 16. برای پروژه های غیر فعال، با درخواست متقاضی و تایید سازمان تمدید جواز تاسیس صورت می پذیرد. تمدید جواز تاسیس منوط به ارائه گزارش پیشرفت فیزیکی و مالی و تایید آن توسط سازمان می باشد، مدت اعتبار جواز تمدید شده 12 ماه می باشد.
ماده 17. جواز تاسیس با احراز شرایط زیر باطل می گردد:
1.پیشرفت فیزیکی پروژه طی دو سال ثابت باشد.
2. سرمایه گذار در یک سال پیشرفت فیزیکی خود را اعلام ننماید.
3. جواز تاسیس پروژه هایی که بیش از 3 سال از تاریخ صدور آنها گذشته باشد و پیشرفت فیزیکی آنها کمتر از 20 درصد باشند.
ماده 18. برای انجام حمایت های مالی (از قبیل معرفی به بانک برای دریافت تسهیلات، پرداخت یارانه سود برای تسهیلات بانکی یا تسهیلات بازار سرمایه و سایر موارد مشابه) معاونت برنامه ریزی موظف است در هر سال با همکاری معاونت های تخصصی، جدول حداقل درصد پیشرفت فیزیکی پروژه به تفکیک اولویت های سرمایه گذاری و نیاز مناطق به ضرورت ایجاد اشتغال را تهیه و جهت اجرا به سازمانها ابلاغ نماید.
ماده 19. معرفی واحدها و پروژه ها برای تخصیص اعتبارات و منابع داخلی استان که توسط سازمانهای استانی صورت می پذیرد می بایست منطبق با برنامه راهبردی استانی و سیاست های وزارت باشد.
ماده 20. معاونت برنامه ریزی مسئول نظارت بر حسن اجرای مفاد مواد مندرج در این فصل خواهد بود.
ماده 21. پس از اتمام مراحل احداث و تولید آزمایشی، بازدید و ظرفیت سنجی توسط سازمان انجام می شود. در صورت دریافت مجوزها، تاییدیه ها و رعایت ضوابط، پروانه بهره برداری جهت ظرفیت تولید ایجاد شده صادر می شود.
ماده 22. صدور پروانه بهره برداری برای ظرفیت های تولیدی که در زمین و یا ساختمان استیجاری (با حداقل دوره اجاره یک ساله) اعم از داخل شهرک و یا خارج شهرک مستقر شده اند بلامانع است.
ماده 23. در صورتی که بخشی از ظرفیت تولید (برخی از خطوط یا مراحل تولید) آماده بهره برداری باشد، صدور پروانه بهره برداری برای بخش های مذکور امکانپذیر می‌باشد. با تکمیل سایر بخش ها، پروانه صادر شده اصلاح خواهد شد . جواز تاسیس در این موارد ابطال نگردیده و تابع ضوابط جاری جواز تاسیس خواهد بود.
ماده 24. برای واحدهای دارنده پروانه بهره برداری که نسبت به افزایش ظرفیت یا تولید محصولات جدید (اعم از اینکه با محصول قبلی همگن باشد یا نباشد) اقدام نموده اند، مشروط به رعایت ضوابط جواز تاسیس (مانند دریافت جواز توسعه)، پروانه بهره برداری جدید صادر می گردد. در پروانه بهره برداری جدید اطلاعات فعلی بنگاه (مانند ظرفیت و اشتغال جدید ایجاد شده) ثبت می گردد. برای محصولات همگن ظرفیت جدید ناشی از جمع ظرفیت قبلی و ظرفیت جدید ایجاد شده می باشد.
تبصره 1. پروانه قبلی این واحدها باطل و پروانه جدید جایگزین می گردد.
تبصره 2. جمله “این پروانه بهره برداری با توجه به پروانه بهره برداری ……. شماره …….. مورخ …… و با مبلغ سرمایه گذاری ناشی از جواز توسعه شماره ………. مورخ ……… صادر گردیده است”.
تبصره 3. در صورت رعایت مفاد تبصره 2 ماده 9، صدور پروانه بهره برداری جدید برای واحدهای موضوع تبصره مذکور بلامانع است.
ماده 25. در اصلاح پروانه های بهره برداری (ناشی از اجرای طرح های توسعه و یا تکمیل) بروز رسانی سرمایه گذاری قبلی واحد که در سوابق پروانه قبلی ذکر شده است مجاز نمی باشد. میزان سرمایه گذاری واحد به تفکیک زمانهای صدور در سوابق و پرونده بنگاه ذخیره خواهد شد.
ماده 26. به منظور حمایت از ارتقاء و تکمیل ظرفیت واحد صنعتی و نیز سهولت در اجرای پروژه های بازسازی و نوسازی ماشین آلات، شرایط تشویقی زیر برای واحد صنعتی می تواند لحاظ گردد:
1. استفاده از معافیت های تعیین شده در این دستورالعمل
2. استفاده از معافیت های مالیاتی بعد از صدور پروانه بهره برداری اصلاح شده
3. امکان استفاده از منابع مالی در اختیار وزارت و برای موضوعات سرمایه گذاری که توسعه آنها در اولویت می باشد.
ماده 27. پروانه بهره برداری برای واحدهای فعال صنعتی فاقد جواز تاسیس که درخواست صدور این  مجوز را دارند، پس از ارائه درخواست صدور پروانه در سامانه، تکمیل فرم های مربوطه و با رعایت کلیه مقررات این دستورالعمل صادر می گردد.
تبصره 1. رعایت ممنوعیت صدور پروانه بهره برداری در محدوده های ممنوعه (جز برای موارد استثناء شده بر اساس مصوبات مراجع ذیصلاح مانند هیات وزیران) ضروری است.
تبصره . تاریخ صدور پروانه بهره برداری واحدهایی که قبلا فعال بوده اند، به منزله تاریخ شروع فعالیت نبوده و این تاریخ به صورت مجزا در سامانه و پروانه ثبت می گردد.
ماده 28. صدور پرونه بهره برداری برای صنایع نوین (صنعت سبز) که قبل از تاریخ 1388.5.18 احداث شده و آماده بهره برداری می باشند بر اساس مصوبه شماره 99757 مورخ 1388.5.18 هیات وزیران بلامانع است.
تبصره 1. شرایط احراز قدمت فعالیت واحدهای صنایع نوین به شرح زیر می باشد:
1. ارائه تاییده از سازمان تامین اجتماعی و یا وزارت امور اقتصادی و دارایی
2.اسناد و مدارک معتبر مربوط به فروش تولیدات
3. تصویر گزارشات بازدید از واحد تولیدی از سوی سازمانهای دولتی (در صورت انجام بازدید)
4. تایید تشکل مربوطه مبتنی بر احداث واحد تولیدی (در صورت وجود تشکل)
5. گواهی محل استقرار واحد صنعتی در مناطق مجاز با تایید بخشداری یا شهرداری
ماده 29. کلیه محصولاتی که جزء فرایند اصلی خط تولید نبوده و به عنوان ماده اولیه و یا خدمات جانبی خط تولید محسوب می شوند به عنوان محصول جانبی تلقی شده و در پروانه بهره برداری با ذکر شیفت کاری و ظرفیت منظور می گردد.
ماده 30. پر وانه بهره برداری از تاریخ صدور پنج سال اعتبار دارد و برای تمدید اعتبار، اطلاعات واحد مجددا مورد ارزیابی قرار گرفته و در پروانه جدید اصلاحات احتمالی (به جز تاریخ بهره برداری) درج می شود.
ماده 31. پروانه بهره برداری صرفا برای اشخاص حقوقی صادر می شود. در صورتی که سرمایه گذار شخصیت حقوقی نباشد و مرجع ثبت اشخاص حقوقی، ثبت شخصیت حقوقی را ملزم به داشتن مجوز نماید، سازمان می تواند در صورت احراز شرایط صدور پروانه بهره برداری، پیش از صدور پروانه ، معرفی لازم به مرجع مربوطه را صادر نماید. بدیهی است این معرفی فقط برای ثبت شخصیت حقوقی اعتبار خواهد داشت.
ماده 32. ظرفیت سنجی برای تعیین حداکثر ظرفیت تولید کلیه رشته  فعالیت بر اساس ماشین آلات نصب شده ، برای سه شیفت (280 روز کاری، راندمان 80 درصد) و 5 هزار ساعت در سال محاسبه می گردد.
1. صنایع سیمان (تا330 روز کاری با راندمان 80 درصد) 6500 ساعت
2 . صنایع شیشه (تا  360 روز کاری با راندمان 80 درصد) 7000 ساعت
ماده 33. صدور پروانه بهره برداری بر اساس ماده 13 فصل سوم قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مورخ 1374.2.27 موکول به تایید محل استقرار با رعایت ضوابط و معیارهای سازمان حفاظت محیط زیست می باشد.
تبصره 1. بر اساس ماده 7 قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری های صنعتی، چنانچه سازمان محیط زیست طی یک ماه به استعلام های صدور پروانه بهره برداری پاسخ ندهد، سازمان ها موظفند نسبت به صدور پروانه بهره برداری اقدام نمایند.
ماده 34. اطلاعات درج شده در پروانه بهره برداری عبارتند از : شناسه کسب و کار، تاریخ بهره برداری، تاریخ صدور و شماره ثبت دبیرخانه، نام دارنده پروانه و شناسه حقوقی، فهرست و ظرفیت موضوعات سرمایه گذاری و یا محصولات، انباشت سرمایه گذاری ناشی از اجرای پروژه ، اشتغال موجود در زمان راه اندازی، مدت و پایان اعتبار و دوره اعلام آمار تولید
ماده 35. اصلاح پروانه شامل هر گونه تغییر نام و مالکیت بر اساس درخواست متقاضی در سامانه و تایید سازمان صورت می پذیرد.
ماده 36. ارائه خدمات به واحدهای دارنده کارت شناسایی و گواهی فعالیت صنعتی نظیر واحدهای دارای پروانه بهره برداری انجام شده و شناسایی و هویت این واحدها منوط به داشتن شناسه کسب و کار و فعال بودن این شناسه می باشد.
ماده 37. پروانه بهره برداری واحدهایی که تا تاریخ 31 آذر 1391 صادر شده اند، می بایست با ساختار جدید و همراه با شناسه کسب و کار تا آخر سال 1393 بروز رسانی شوند.
ماده 38. بر اساس ماده 12 آیین نامه اجرایی قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه، سازمانها موظفند پیش از صدور پروانه بهره برداری نسبت به اطلاع رسانی به متقاضیان برای تغییر نام موسسه یا محصولات خود و گزینش نام فارسی اقدام نمایند.
ماده 39. تغییر محل واحد صنعتی به منزله احداث واحد صنعتی جدید تلقی گردیده که مراحل صدور جواز تاسیس تا پروانه بهره برداری برای آن می بایست طی شده و موافقت سازمان مبدا و مقصد نیز اخذ شود.
ماده 40. سازمان می تواند در هر یک از موارد زیر نسبت به ابطال پروانه بهره برداری واحد اقدام نمایند:
1. واحدهایی که فاقد امکانات تولید از قبیل مکان، ماشین آلات و یا سایر عوامل اصلی تولید بوده و نتوان آنها را به عنوان یک واحد یا کارگاه فعال تولیدی شناسایی و تلقی نمود.
2. درخواست مالک پروانه بهره برداری و موافقت سازمان.
3.در صورتی که واحد نسبت به اعلام و بروزرسانی اطلاعات خود در سامانه های وزارت اقدام ننماید. در این حالت پروانه و شناسه کسب و کار واحد تعلیق و پس از اخطار به واحد و شش ماه فرصت، پروانه ابطال شده و اطلاعات آن در سامانه ثبت می گردد.
ماده 41. در هر یک از این حالات فوق بازدید از محل واحد، تهیه گزارش توجیهی کامل مبنی بر دلایل ابطال پروانه و ارسال اخطاریه به دارنده پروانه بهره برداری توسط سازمان الزامی است. پس از طی مراحل اشاره شده در این ماده پروانه و شناسه کسب و کار واحد ابطال می گردد.
ماده 42. پروانه بهره برداری واحدی که ظرفیت تولید داشته ولی تولید ندارد، با اطلاع واحد به سازمان به حالت راکد در می آید. چنانچه یک سال از زمان این رکود گذشته باشد و واحد بدون توجیه منطقی فعال نگردد، پروانه بهره برداری واحد باطل می گردد.
ماده 43. تولید بدون کارخانه با رعایت ضوابط و دریافت شناسه کسب و کار رسمیت می یابد. محصول تولیدی با این روش،یک محصول جدید محسوب می شود که رعایت استانداردها در مورد آن الزامی است.
ماده 34. تولید بدون مکان ثابت ( مانند کشتی های صیادی که پس از صید اقدام به بسته بندی و فرآوری می نمایند) با رعایت ضوابط و دریافت شناسه کسب و کار رسمیت می یابد. محصول تولیدی با این روش ، یک محصول جدید محسوب می شود که رعایت استانداردها در مورد آن الزامی است.
ماده 45. در زمان صدور پروانه بهره برداری واحدهای صنعتی کوچک و خرد، چنانچه برای واحد جواز صنفی تولیدی صادر شده باشد مجوز صنفی باطل شده تلقی می گردد.
ماده 46. صدور همزمان پروانه بهره برداری و جواز صنفی تولیدی برای یک واحد تولیدی ممنوع است.
ماده 47. معاونت امور صنایع و اقتصادی و معاونت امور معادن و صنایع معدنی بر اساس حوزه مدیریت مسئول نظارت بر حسن اجرای مفاد مواد مندرج این فصل خواهد بود.
فصل 5. معافیت ها یا تخفیفات گمرکی
معافیت موضوع بند “غ” ماده 119 قانون امور گمرکی
ماده 48. صدور احکام معافیت های گمرکی بر اساس بند “غ” ماده 119 قانون امور گمرکی برای ماشین آلات مورد نیاز خطوط تولیدی صنعتی و معدنی صورت می پذیرد.
ماده 49. ماشین آلات تولیدی که بر اساس انواع مجوز ( از قبیل جواز تاسیس، پروانه بهره برداری، کارت شناسایی، گواهی فعالیت صنعتی، گواهی کشف و پروانه اکتشاف) توسط واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی وارد می شود، به تشخیص وزارت ( بر اساس مراحل کاری تعریف شده) از پرداخت حقوق ورودی معاف است.
ماده 50. امکان استفاده از معافیت گمرکی برای ورود ماشین آلات و تجهیزات خارجی دارندگان جواز تاسیس نوع ” ب” که از تسهیلات بانکی با معرفی این وزارت استفاده ننموده اند با رعایت سایر شرایط بلامانع است. در صورت نیاز رشته فعالیت هایی که جواز تاسیس آنها ضرورتی به اعمال معافیت ندارد با هماهنگی معاونت های تخصصی و معاونت برنامه ریزی تعیین و توسط معاونت امور صنایع و اقتصادی اعلام می گردد.
ماده 51. بررسی درخواست ها در خصوص استفاده از معافیت پرداخت حقوق ورودی، شامل ماشین آلات و ابزارآلات خط تولید صنعتی و معدنی به غیر از قطعات یدکی می باشد.
ماده 52. واحدهای تولید کننده ماشین آلات و تجهیزات بر اساس عقد قرارداد با واحدهای موضوع ماده قبل که برای تامین ماشین آلات و تجهیزات اقدام به واردات نمایند با رعایت سایر موارد مندرج در این بخش مشمول معافیت می گردند.
ماده 53. ماشین آلات و تجهیزات دست دوم ( مستعمل) وارداتی مشمول استفاده از تسهیلات معافیت این دستور العمل نمی باشند.
ماده 54- ماشین آلات و تجهیزات وارداتی توسط واحدهای غیرتولیدی، فعالیت تجاری محسوب شده و مشمول معافیت های این فصل نمی باشند.
ماده 55- ماشین آلات و تجهیزات وارداتی مربوط به خط تولید جهت آموزش پرسنل با رعایت سایر موارد مندرج در این فصل مشمول معافیت می گردند.
ماده 56- مدارک مورد نیاز جهت صدور معافیت از پرداخت حقوق ورودی ماشین آلات خط تولید شامل مجوز، شناسه کسب و کار فعال، تصویر ثبت سفارش و سیاهه اولیه (پروفرومای اولیه)، تصویر فاکتور خرید(اینویس)، تصویر بارنامه حمل و قبض انبار گمرکات جمهوری اسلامی ایران، اخذ تعهد محضری برای نصب ماشین آلات در واحد تولیدی ذیربط(تائید گواهی امضاء توسط دفاتر اسناد رسمی ملاک عمل می باشد)، اعلامیه فروش ارز و احراز عدم ساخت می باشد.
ماده 57- مسئولیت صدور مجوز معافیت واحدهای تولیدی هر استان که در چارچوب مواد این بخش انجام می‌شود به عهده رئیس سازمان استان بوده و بر انجام تعهدات متقاضی نظارت خواهد داشت.
تبصره 1. صدور مجوز معافیت این فصل قابل تفویض به ادارات شهرستانی تابعه استان نمی باشد.
5- ب) معافیت موضوع ماده 121 قانون امور گمرکی
ماده 58. حقوق ورودی قطعات و لوازم و موادی که برای مصرف در ساخت یا مونتاژ یا بسته بندی اشیاء یا مواد یا دستگاه ها وارد می گردد در مواردی که مشمول ردیفی از جدول تعرفه شود که مجموعا ماخذ حقوق ورودی آن بیشتر از جمع ماخذ حقوق ورودی شیء یا ماده یا دستگاه آماده باشد به تشخیص و نظارت وزارت به ماخذ حقوق ورودی شیء یا ماده یا دستگاه آماده مربوط وصول خواهد شد. در صورتیکه این قبیل کالا به مصرف دیگر غیر از مصرف تعیین شده از طرف وزارتخانه صنعتی ذیربط برسد عمل قاچاق محسوب می‌شود.
ماده 59. واحدهای تولیدی دارنده مجوز از وزارت شامل پروانه بهره برداری، کارت شناسایی و گواهی فعالیت صنعتی در زمینه تولید کالاهای مندرج در مجوز یاد شده، مشمول این بخش می باشند.
ماده 60. بررسی درخواست های واصله در خصوص استفاده از تسهیلات ماده 121 قانون امور گمرکی صرفاً برای مواد اولیه، قطعات، تجهیزات و لوازم بسته بندی جهت ساخت و مونتاژ و بسته بندی مشمول این فصل می باشد.
ماده 61. واردات قطعات و تجهیزات مورد نیاز ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید صنعتی و معدنی و قطعات و لوازم یدکی که جهت ارایه خدمات پس از فروش وارد می شوند، مشمول تسهیلات این فصل نمی باشند.
ماده 62. مدارک لازم جهت صدور مجوز استفاده از تسهیلات ماده 121 قانون امور گمرکی شامل مجوز، شناسه کسب و کار فعال، تصویر ثبت سفارش (پروفرما)، تصویر فاکتور خرید (اینویس)، اعلامیه فروش ارز و تصویر بارنامه حمل و قبض انبار گمرکات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
تبصره 1. در مواردی که مواد اولیه قطعات و تجهیزات در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه بدون گشایش اعتبار انجام شده باشد نیاز به ارایه اعلامیه فروش ارز نمی باشد.
ماده 63. در صورت نیاز فهرست موارد مستثنی از شمول م ادامه 121 قانون امور گمرکی توسط کمیته ای با مسئولیت معاونت امور صنایع و اقتصادی و با هماهنگی سایر معاونت های مرتبط تهیه و به سازمان ها اعلام می شود.
ماده 64. در صورت ضرورت، کمیته مذکور در ماده قبل، فهرست واحدهای تولیدی که به لحاظ شرایط خاص، مجوز استفاده از تسهیلات ماده 121 قانون امور گمرکی آنها توسط واحدهای ستادی و در چارچوب مفاد این دستورالعمل صادر خواهد شد را تهیه و به معاونت های یاده شده و سازمان ها اعلام می نماید.
ماده 65. مسئولیت صدور مجوز معافیت واحدهای تولیدی هر ساستان که در چارچوب مواد این بخش انجام  می شود به عهده رئیس سازمان استان بوده و بر انجام تعهدات متقاضی نظارت خواهد داشت.
تبصره 1. صدور مجوز از محل این دستورالعمل قابل تفویض به ادارات و نمایندگی های شهرستان های تابعه استان نمی باشد.
ماده 66. سازمان موظف است گزارش مجوزهای صادره را به صورت دوره ای به معاونت امور صنایع و اقتصادی ارسال نمایند.
5-ج) موارد کلی
ماده 67. بعد از راه اندازی سامانه الکترونیکی صدور معافیت ها که توسط معاونت امور صنایع و اقتصادی اعلام خواهد شد، صدور مجوزهای موضوع این فصل صرفاً از طریق سامانه امکان پذیر بوده و صدور هر گونه مجوز معافیت خارج از سامانه فاقد اعتبار خواهد بود.
ماده 68. تمامی تفویض اختیارات صورت گرفته بر اساس دستورالعمل های 4/7005 و 7006 کماکان به قوت خود باقی است.
ماده 69. معاونت امور صنایع و اقتصادی مسئول نظارت بر حسن اجرای مفاد مواد مندرج در این فصل خواهد بود.
فصل 6. شناسه کسب و کار
ماده 70. برای هر یک از کسب و کار بنگاه های دارای مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت، یک شناسه کسب و کار تخصیص داده می شود این شناسه به منزله هویت و فعالیت بنگاه بوده و ارایه هر گونه خدمتی به بنگاه ها توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه ها فقط بر مبنای شناسه کسب و کار انجام می شود.
ماده 71. شناسه کسب و کار بر روی مجوزها (اعم از صنعتی، معدنی، صنفی و خدماتی و سایر مجوزها مانند کارت شناسایی و گواهی فعالیت صنعتی) و مستندات بنگاه درج می شود. نداشتن این شناسه به منزله عدم اعتبار مجوز می باشد.
تبصره 1. با ابطال هر مجوزی شناسه کسب و کار آن مجوز نیز باطل خواهد شد.
ماده 72. برای طرح های توسعه چنانچه منجر به صدور جواز و یا پروانه شده و طرح در همان مکان اجرا گردد، شناسه کسب و کار موقت صادر می شود. پس از ساماندهی (موضوع تبصره 5 ماده 37 این دستورالعمل) و تعیین تکلیف این گونه واحدها، شناسه کسب و کار واحد تثبیت می شود.
ماده 74. هر گونه خدمات و تسهیلات ارایه شاه به واحدهای بخش صنعت، معدن و تجارت (از قبیل ثبت سفارش، اختصاص ایران کد برای محصولات، معرفی برای تخصیص سوخت، معرفی برای تسهیلات، بررسی درخواست در ستاد تسهیل امور و پشتیبانی از واحدهای تولیدی، ثبت نامه در دبیرخانه، معرفی واحد برای دریافت هرگ گونه خدمت به دستگاه ها و سایر موارد و خدمات ارایه شده به واحدها) در ستاد وزارتخانه، کلیه سازمان های استانی و سازمان ها، موسسات و شرکت های تابعه منوط به ارایه شناسه کسب و کار خواهد بود.
تبصره 1. واحدهایی که از این وزارت مجوز فعالیت دارند مشمول این ماده می گردند.
ماده 75. کلیه سازمان ها و واحدهای تابعه وزارت موظفند در سامانه ها و سیستم های اطلاعاتی مورد استفاده خود شناسه کسب و کار را درج نمایند.
ماده 76. دبیرخانه ستاد وزارت و نیز کلیه سازمان های تابعه ستادی و استانی موظفند هنگام ثبت مکاتبات متقاضیان، شناسه درج شده در مکاتبات را کنترل و ضمن تایید صحت شناسه کسب و کار درج شده، از فعالت بودن آن اطمینان خاطر حاصل نمایند.
ماده 77. ارایه خدمات به واحدهایی که شناسه کسب و کار آنها به صورت غیرموجه (از قبیل عدم ارایه اطلاعات)، غیرفعال شده است مجاز نمی باشد.
ماده 78. شناسه کسب و کار واحدهایی که تعطیل موقت اعلام شده اند تا تایخ 1/7/92 حالت غیرفعال داشته و از آن به بعد یکی از شرایط زیر خواهد داشت:
1. در صورت درخواست و ارایه مستندات از سوی واحد و تشخیص و تاییدسازمان، شناسه کسب و کار واحد مذکور تا تاریخ راه اندازی غیرفعال خواهد بود. و باطل نمی گردد. در صورت فعال شدن واحد شناسه واحد نیز فعال می گردد.
2. در صورت عدم درخواست واحد و یاعدم تشخیص و تایید سازمان مبنی بر فعال نشدن واحد، شناسه کسب و کار آن واحد ابطال خواهد شد.
ماده 79. کلیه واحدهای صنعتی بالای 50 نظر کارکن و کلیه واحدهای معدنی، موظفند آمار تولید، توزیع، ذخیره، اشتغال و صادرات خود را (در صورت داشتن محصولات صادراتی) به همراه سایر اطلاعات مورد نیزا به صورت ماهیانه و از طریق سامانه های اعلامی، در اختیار وزارت قرار دهند.
ماده 80. سایر واحدهایی که مشمول ماده فوق نمی باشند موظفند آمار و اطلاعات تولید، توزیع، ذخیره، اشتغال و صادرات خود را هر سه ماه یکبارو از طریق سامانه های اعلامی در اختیار وزارت قرار دهند.
ماده 81. شناسه واحدهای موضوع ماده 79 در صورتی که آمار خود را به صورت 3 ماه متوالی و یا 4 ماه متناوب در یک دوره زمانی یک ساله ارایه ننمایند غیرفعال خواهد شد. شناسه واحدهای موضوع ماده 80 در صورتی که آمار خود را حداکثر 2 ماه پس از اتمام فصل قبل ارایه ننمایند غیر فعال خواهد شد.
ماده 82. شناسه واحدهایی که به صورت فصلی فعالیت می نمایند و نیز آن دسته از واحدهایی که به دلایلی در مقطع خاصی از زمان قادر به تولید نمی باشند (از قبیل عملایت بازسازی و نوسازی، انتقال مکان، مشکلات مالکیتی، مشکلات زیست محیطی، کمبود نقدینگی، مشکلات بازار عرضه و تقاضا و مواد اولیه، مشکلات تامین منابع انرژی، حوادث غیرمترقبه و مشکلات نیروی انسانی) با درج وضعیت فعالیت و علت عدم تولید در سامانه موبطوه و تایید سازمان استانی فعال خواهد ماند.
ماده 83. دفتر آمار و فرآوری داده ها موظف است نسبت به انتشار و اطلاع رسانی آمار و اطلاعات مورد نیاز برای ذینفعان اعم از بنگاه ها، سرمایه گذاران، پژوهشگران و ع.امل اجرایی از طریق پایگاه اطلاعات و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت (بهین یاب) اقدام نمایند.
تبصره 1. کلیه سازمان های تابعه، معاونت ها و سازمان های استانی موظفند نسبت به یکپارچه سازی گزارش ها و اطلاعات خود برای ارایه به ذینفعان در این سامانه اقدام نمایند.
ماده 84. معاونت برنامه ریزی مسئولن نظارت بر حسن اجرای مفاد مندرج در این فصل خواهد بود.
فصل 7. سامانه سرمایه گذاری
ماده 85. کلیه تعاملات لازم برای اطلاع رسانی و ارائه خدمات و صدور مجوزهای مطرح شده در این دستورالعمل از طریق درگاه اطلاعات و خدمات صنعت، معدن و تجارت (بهین یاب به نشانی www.behinyab.ir) انجام می شود.
ماده 86. اطلاعات درگاه بهین یاب در حکم اعلام رسمی از سوی وزارت بوده و پس از اعلام آن، اعمال هر گونه محدودیت و یا ادعای هر گونه تسهیلات خارج از موارد اعلام شده در پایگاه ممنوع می باشد.
ماده 87. بر اساس ماده 70 قانون برنامه پنجم تاکید گردیده فعالیت های اقتصادی که نیازمند اخذ مجوز از دستگاه های متعدد می باشند، دستگاه اصلی موضوع فعالیت، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ و تکمیل و صدور مجوز را بر عهده خواهد داشت و از طریق ایجاد پنجره واحد به صورت حقیقی و یا در فضای مجازی با مشارکت سایر دستگاه های مرتبط اقدام نمایند و دستگاه های فرعی صدور مجوز موظفند نسبت به ارائه خدمات از طریق استقرار نماینده تام الاختیار در محل پنجره های واحد و یا در فضای مجازی اقدام و همکاری لازم را به عمل آورند. لذا متقاضی پس از دریافت جوایز تاسیس بر اساس اعلام وزارت موظف است در زمان های مقرر نسبت به دریافت سایر مجوز های مرتبط که به موجب قوانین و مقرات دریافت آنها چه در دوران احداث و چه در دوران بهره برداری الزامی شده است، از طریق سامانه سرمایه گذاری اقدام نماید.
ماده 88. ثبت و تایدی اطلاعات مربوطه به فرآیندهای صدور مجوز واحدهای تولیدی از طریق سامانه نرم افزاری مدیریت فرآیند که متصل به درگاه بهین یاب است انجام می گردد و صدور هر نوع مجوز خارج از این سامانه فاقد اعتبار خواهد بود.
تبصره 1. افزودن هرگونه توضیح به صورت دستی، در مجوز های صادر شده از طریق سامانه ممنوع بوده و مجوز هایی که به این ترتیب صادر و اصلاح شوند فاقد اعتبار می باشد.
ماده 89. مدارک مورد نیاز برای هر مجوز و فرآیندهای مرتبط با آن اعم از تاسیس و بهره برداری بر اساس فرم های سامانه اعلام می شود.
ماده 90. دفتر سرمایه گذاری موظف است نسبت به ایجاد سطح دسترسی بر روی سامانه مربوطه برای عوامل اجرایی، به منظور معرفی الکترونیکی متقاضیان (استعلام از دستگاه های مرتبط با صدور مجوز و دریافت پاسخ استعلام) به سازمان های درونی و بیرونی مرتبط با موضوع سرمایه گذاری اقدام نماید.
ماده 91. دفتر آمار و فرآوری داده ها موظف است نسبت به ایجاد بخش استعلام برای ارائه اطلاعات حقوقی و رسمی به دستگاه های مرتبط (از قبیل بانک مرکزی، بانک های عامل، گمرک و …) اقدام نمایند. از تاریخ راه اندازی سامانه، این اطلاعات برای تمام دستگاه ها قابل استفاده و استناد می باشد و استعلام کتبی از وزارت به منظور دریافت اطلاعات مورد نیاز واحدها ضرورتی ندارد.
ماده 92. معاونت برنامه ریزی موظف است در سامانه بهین یاب کلیه اطلاعات مربوطه از قبیل موضوعات سرمایه گذاری، اولویت ها، ضوابط، قوانین و مقررات، تسهیلات ارائه شده، محدودیت های آن و فهرست مجوز های مورد نیاز را در اختیار متقاضیان سرمایه گذاری قرار دهد.
ماده 93. پس از ابلاغ این دستورالعمل فقط در مورد موضوعات و محصولاتی جواز تاسیس صادر خواهد شد که در درگاه ثبت، بررسی و تعیین اولویت گردیده باشند. در صورتی که موضوع و محصول مورد نظر متقاضی سرمایه گذاری در این درگاه موجود نباشد، متقاضی می تواند درخواست خود را جهت بررسی توسط سامانه ثبت و ارسال نماید تا پس از بررسی و تایید، امکان انتخاب موضوع و محصول را داشته باشد.
ماده 94. تایید و ثبت هرگونه اطلاعات در این سامانه رسمیت داشته و مسئولیت حقوقی برای کاربران این سامانه خواهد داشت. اظهار اطلاعات غلط و نادرست (مانند میزان پیشرفت پروژه، آمارهای تولیدی و …) خدشه در اسناد رسمی تلقی گردیده و برابر ضوابط و مقررات با آن برخورد خواهد شد.
ماده 95. بر اساس بند 11 ماده 46 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380، تبصره 51 قانون بودجه سال 1364 و تصویب نامه شماره 8398 مورخ 2/6/1372 هزینه صدور جواز تاسیس و پروانه بهره برداری با هر میزان سرمایه گذاری به شرح زیر می باشد که می بایست به حساب خزانه و معین واریز گردد:
1. هزینه صدور جواز تاسیس و پروانه بهره برداری مبلغ یکصد هزار ریال به عنوان حق تمبر می باشد.
2. به میزان نیم در هزار سرمایه ثابت طرح و حداکثر معادل یک میلیون ریال بابت جواز تاسیس دریافت می گردد.
3. هزینه تمدید جواز تاسیس پنجاه هزار ریال می باشد.
تبصره 1. در صورت اصلاح قانون و تعیین ضوابط جدید برای هزینه های موضوع این ماده، میزان هزینه های جدید از سوی وزارت اعلام می شود.
ماده 96. برخی از مراحل اجرای فرآیندها از قبیل بررسی اطلاعات، بازدیدها، دریافت مدارک و ارزیابی درخواست برای صدور مجوزها می تواند برون سپاری شده و توسط دفاتر پیشخوان خدمات دولت، تشکل های تخصصی و یا شرکت های دارای صلاحیت انجام شود.
تبصره1. صدور مجوزها تنها از طریق سامانه سرمایه گذاری و با امضای رئیس سازمان معتبر خواهد بود.
تبصره 2. معاونت مسئول در هر فصل از این دستورالعمل می توانند بر اساس سیاست های وزارتخانه نسبت به تعیین مراحل قابل واگذاری، ضوابط اجرایی، نحوه نظارت و مجیان ذیصلاح اقدام نموده و موارد را جهت اجرا به سازمان های استانی ابلاغ نمایند.
فصل 8. تصویب و اصلاح
ماده 97. شمول این دستورالعمل در مورد حوزه هایی از فعالیت تولیدی می باشد که بر اساس قوانین، مقررات و تفاهمات صورت گرفته بین دستگاهی مسئولیت آن به عهده وزارت گذاشته شده است.
ماده 98. از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، دستورالعمل های 4018.1، 5002.9، 7005.4، 7006، 60.15078 و کلیه ابلاغ های مرتبط با موضوعات این دستورالعمل از قبیل شیوه نامه های فولاد، خودرو و موتورسیکلت ملغی بوده و ملاک عمل تمام فعالیت های مرتبط با حوزه سرمایه گذاری، این دستور العمل می باشد.
تبصره 1. دستورالعمل صدور مجوزهای تولید نرم افزار معتبر می باشد.
ماده 99. هرگونه تغییر در این دستورالعمل می بایست با پیشنهاد مشترک معاونت برنامه ریزی، معاونت امور صنایع و اقتصادی، معاونت امور معادن و صنایع معدنی و تایید وزیر صنعت، معدن و تجارت صورت پذیرد.
تبصره 1. در مواردی که مفاد مواد و تبصره های این دستورالعمل دارای ابهام بود و یا نیاز به تعیین شیوه نامه و یا تفسیر دارد، معاونت های مسئول در هر فصل موظفند موارد مربوطه را تهیه و به سازمان ها اعلام نمایند.
ماده 100. این دستورالعمل در 8 فصل و 100 ماده تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسیده است و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا می باشد.

منبع:  مهر

Administrator

Administrator