آگهی دعوت نوبت دوم مجمع عمومی اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات متحده عربی

اخبار داخلی 02 مرداد 1397 117 بازدید
آگهی دعوت به نوبت دوم مجمع عمومی عادی سالیانه
اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات متحده عربی
شماره ثبت42180   و شناسه ملی 14006909760
با توجه به حدنصاب نرسیدن نوبت اول مجمع عمومی عادی سالیانه در تاریخ 23/04/1397 بدینوسیله از کلیه اعضاء  اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات متحده عربی دعوت می شود در جلسه نوبت دوم مجمع عمومی عادی که در تاریخ سه شنبه 23/05/1397 ساعت 14:30 در محل اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران واقع در تهران – خیابان طالقانی – پلاک 175 با دستور جلسات ذیل برگزار می گردد حضور بهم رسانند  : استماع گزارش هیات مدیره – بررسی عملکرد مالی و سود و زیان – انتخاب بازرس – روزنامه کثیرالانتشار
طبق ماده 18 و 25 اساسنامه اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات  :
  • صرفاً آن دسته از اعضاء عادی که حداقل سه ماه از عضویتشان در اتاق سپری شده باشد ازحق رای برخوردار می باشند.
  • ماده 25- حضور در مجامع عمومی اتاق های مشترک اصالتاٌ ویا صرفاً با وکالت مجاز است. در خصوص اعضای حقوقی اتاقهای مشترک، مدیرعامل یا یکی از اعضای هیأت مدیره با ارائه و تسلیم معرفینامه رسمی شرکت و روزنامه رسمی دال بر عضویت در هیأت مدیره می تواند در مجمع حضور یابد.
 
هیات مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات متحده عربی

Administrator

Administrator