آگهی دعوت نوبت دوم به مجمع عمومی عادی سالیانه بطور فوق العاده اتاق مشترک بازرگانی ?

اخبار داخلی 05 اسفند 1396 98 بازدید
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه بطور فوق العاده
اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات متحده عربی
شماره ثبت42180   و شناسه ملی 14006909760

 

با توجه به به حدنصاب نرسیدن جلسه نوبت اول بدینوسیله از کلیه اعضاء  اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات متحده عربی  دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم که در تاریخ شنبه 1396/12/19 ساعت 15:00 در محل اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران واقع در تهران – خیابان طالقانی – پلاک 175 با دستور جلسات ذیل برگزار می گردد حضور بهم رسانند  : استماع گزارش هیات مدیره – بررسی عملکرد مالی و سود و زیان – انتخاب بازرس
شرح و نحوه حضور در جلسات و دستور کامل جلسات به وسیله نمابر و پست الکترونیک به اعضاء اعلام می گردد .

هیات مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات متحده عربی

Administrator

Administrator