آگهی دعوت به نوبت دوم مجمع عمومی عادی سالیانه اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات م?

اخبار داخلی 22 خرداد 1398 144 بازدید

 

آگهی دعوت به نوبت دوم مجمع عمومی عادی سالیانه

اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات متحده عربی

شماره ثبت42180   و شناسه ملی 14006909760

با توجه به حدنصاب نرسیدن نوبت اول مجمع عمومی عادی سالیانه در تاریخ1398/03/21  بدینوسیله از کلیه اعضاء  اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات متحده عربی دعوت می شود در جلسه نوبت دوم مجمع عمومی عادی که در تاریخ سه شنبه 1398/04/18 ساعت 16 در محل اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران واقع در تهران – خیابان طالقانی – پلاک 175 ساختمان شمالی ،با دستور جلسات ذیل برگزار می گردد حضور بهم رسانند:

استماع گزارش هیات مدیره- بررسی عملکرد مالی و سود و زیان-استماع گزارش بازرس-تصویب گزارش هیات مدیره و صورتهای مالی-انتخاب هیات مدیره بر اساس اساسنامه اتاق-انتخاب بازرس برای سال 1398-انتخاب روزنامه کثیر الانتشار.

-طبق ماده 18.6.3 اساسنامه اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات صرفاً آن دسته از اعضاء که حداقل یکسال تمام از عضویتشان در اتاق سپری شده باشد امکان نامزدی برای هیئت مدیره خواهند داشت.

-کسانیکه داوطلب عضویت در هیات مدیره و یا بازرس هستند،درخواست خود را همراه با سوابق اجرایی حداکثر در 5 سطر تا تاریخ 1398/04/08 از طریق پست الکترونیکی  به نشانی :

 و یا از طریق نمابر به شماره 88346733 به دبیرخانه ارسال نمایند. info@iremcc.ir

کسانیکه در تاریخ برگزاری مجمع عمومی دارای عضویت معتبر باشند میتوانند در جلسه مجمع عمومی به عنوان انتخاب کننده و یا انتخاب شونده حضور یابند

 

         اتاق مشترک  بازرگانی ایران و امارات متحده عربی

 

Administrator

Administrator