آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده اتاق بازرگانی ایران و امارات متحده عربی

اخبار داخلی 12 مهر 1396 136 بازدید
بدینوسیله از کلیه اعضاء  اتاق بازرگانی ایران و امارات متحده عربی دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده که در تاریخ یکشنبه 23/07/1396 ساعت 15:00 در محل اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران واقع در تهران – خیابان طالقانی – پلاک 175 با دستور جلسه ذیل برگزار می گردد حضور بهم رسانند :
*دستور جلسه : اصلاح اساسنامه اتاق مشترک
طبق بند 3-15 اساسنامه درصورت عدم حصول حدنصاب در مجمع نوبت  اول ، مجمع نوبت دوم مورخ    شنبه 29/07/1396 ساعت 15:00 در محل فوق الذکر تشکیل خواهد شد .
یادآوری :
  • به موجب ماده 9 اساسنامه هریک از اعضاء عادی در کلیه مجامع عمومی یک رای دارند و در صورت لزوم می توانند نمایندگی دو نفر دیگر از اعضاء را برای مشارکت در رای گیری در مجمع عمومی عهده دار شوند .
نماینده مکلف است قبل از رسمیت یافتن جلسه مجمع عمومی ، معرفی نامه معتبر خود را به رئیس هیات مدیره تسلیم نماید تا حق حضور را بیابد.
  • کسانیکه در تاریخ برگزاری مجمع دارای عضویت معتبر باشند می توانند در جلسه مجمع عمومی به عنوان انتخاب کننده و یا انتخاب شونده حضور یابند .
  اتاق بازرگانی ایران و امارات متحده عربی

Administrator

Administrator