آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

مقالات 31 شهریور 1394 126 بازدید

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

اتاق بازرگانی ایران و امارات عربی متحده

ثبت شده به شماره 230 در اتاق ایران

 

بدینوسیله از کلیه اعضاء اتاق بازرگانی ایران و امارات دعوت می شود تا در تاریخ سه شنبه 24/06/1394 ساعت 15 در محل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران ، واقع در: خیابان طالقانی، نبش فرصت ( شهید موسوی)،پلاک175 با دستورجلسه ذیل تشکیل میگردد، حضور بهم رسانید :

دستورجلسه :

–         استماع گزارش هیات مدیره

–         بررسی عملکرد مالی و سود و زیان

–         انتخاب بازرس برای سال 1394

–         انتخاب روزنامه رسمی برای سال 1394

طبق بند 3-15 اساسنامه ، در صورت عدم حصول حدنصاب در مجمع نوبت اول ، دعوت شده به شرح فوق ، مجمع نوبت دوم در تاریخ چهارشنبه 08/07/1394 ساعت 15 در محل فوق الذکر با هر تعداد از اعضاء تشکیل و نسبت به موارد دستور جلسه ، به شرح فوق ، تصمیم گیری خواهد نمود .

 

اتاق بازرگانی ایران و امارات عربی متحده 

 

Administrator

Administrator