آمار تجارت ایران و امارات در سال 1392

اخبار داخلی 28 اسفند 1392 107 بازدید


آمار کارشناسی نشده بازرگانی کشورهای ایران و امارات عربی متحده در سال 1392

 

آمار صادرات و واردات سال 1390  آمار صادرات و واردات سال 1391 آمار صادرات و واردات یازده ماه سال 1392  
ارزش دلاری  ارزش ریالی وزن ( کیلوگرم) ارزش دلاری 12 ماه ارزش دلاری  ارزش ریالی وزن ( کیلوگرم) ارزش دلاری 12 ماه ارزش دلاری  ارزش ریالی وزن ( کیلوگرم)  
19722857312 214416185252068 14055622962 10625623478 9،766،000،000 146،124،000،000،000 6،156،000،000 10،086،263،047  9،245،741،127   229،290،544،722،593   5،157،306،227  واردات از امارات
61808190007 673041992058582 38379194981 53450842838       46،686،403،997  42،795،870،331   1،057،235،968،690،330   29،204،657،382  کل واردات کشور
31،9   36،62 19،87 20،09   17،06 21،6 21،6   17.65 نسبت (درصد)
4508964529 49329458584050 4966823996 4210116268 3،894،000،000 55،406،000،000،000 3،877،000،000 3،531،538،863  3،237،243،958   80،415،416،839،362   5،275،566،908  صادرات به امارات 
33818641203 371784354013417 66428586409 32567244168       30،419،068،442  27،884،146،072   692،852،932،844،484   71،406،597،741  کل صادرات کشور
13،33   7،47 12،92 13،22   6،18  11،6   11،6     7،39  نسبت (درصد)

 

تهیه شده در دبیرخانه اتاق بازرگانی ایران و امارات عربی متحده

Administrator

Administrator